tel.: 94 348 07 04
mail: sekretariat@sp7koszalin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7

im. I Armii Wojska Polskiego

Zastępstwa

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA

Monitoring wizyjny

Procedura  obsługi  i  korzystania  z  monitoringu  wizyjnego w  Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie

I Podstawa prawna:

1.     Konwencja Praw Dziecka

2.     Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz.740)

3.     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych       (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)

4.     Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)

5.     Statut Szkoły

6.     Program Wychowawczy Szkoły

7.     Program Profilaktyki Szkoły

  II     Celem monitoringu jest:   

      - zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i placówki,  

       - ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,    

      - wyjaśnianie sytuacji konfliktowych  

       - ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w  szkole   i jej otoczeniu,   

      - ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,        

- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III    Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

1.     Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

2.     Rejestratory wraz z monitorami znajdują się w pomieszczeniu kierownika gospodarczego.

3.     Zapisy monitoringu mogą być zapisywane na nośnikach zewnętrznych przez osobę wyznaczoną
 na piśmie przez dyrektora szkoły i gromadzone, np. do momentu wyjaśnienia zajścia.

4.     Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą  dyrektora szkoły            i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły lub wychowawcę/nauczyciela  w porozumieniu z administratorem monitoringu.

a)  zapis monitoringu udostępniany jest rodzicom/opiekunom wyłącznie w sytuacjach bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ucznia.

5.     Wymaga się zgody dyrektora szkoły na udostępnianie zapisów monitoringu nauczycielom
 Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie.

Zapisy udostępnione są nauczycielom po wcześniejszym       uzgodnieniu z administratorem monitoringu.

6.     Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnieni  a prowadzonej sprawy.

7.      W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników szkoły
  (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę
   posiadanej wiedzy o zajściu.

8.     Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.

 9.   Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.    

      IV     Przepisy końcowe:

1.     Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko administrator szkolnej sieci informatycznej
 oraz dyrektor szkoły.

2.     W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedura ostateczna decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

3.     Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

4.     Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 1.10.2012r..