tel.: 94 348 07 04
mail: sekretariat@sp7koszalin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7

im. I Armii Wojska Polskiego

Zastępstwa

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA

Wypadek ucznia w szkole

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 7

w KOSZALINIE

 

I.                   Podstawa prawna

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa               i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

II.                Definicja

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką Szkoły:

-          na terenie Szkoły;

-          poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli ).

III.             Cele procedury

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.

IV.             Zakres

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

V.                Osoby odpowiedzialne

Nauczyciele

Dyrektor

Pracownicy niepedagogiczni

VI.             Opis działań

1.     Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:

a)      niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury),

b)      nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,

c)      niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły.

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.

1.      O każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku.

2.      Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim:

d)                     potrzebę wezwania pogotowia,

e)                      potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

f)                       godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również                       w dzienniku zajęć.

3.      W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor Szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.

4.      O każdym wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze Szkołą pracownika służby bhp.

5.      O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

6.      O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

7.      Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

8.      Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

9.      Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:

g)      w skład zespołu wchodzi  pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy , Społeczny Insoektor Pracy  , pedagog szkolny.

h)      jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp,              w skład zespołu wchodzi dyrektor Szkoły oraz pracownik Szkoły przeszkolony w zakresie bhp,

i)        w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,

j)        przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go             w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor,

k)      zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową;

-          przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) sporządza protokół przesłuchania

-          przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka i jego rodziców

-          sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej w pkt 8)

-          uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek

-          uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku

-           sporządza protokół powypadkowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do procedury

-          protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Szkoły

f)       w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się             w protokole powypadkowym,

g)      przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego             o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego, (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do procedury),

h)      z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem                      w protokole

-          protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem                     w protokole,

-          organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,

-          jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Szkole,

-          w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),

-          zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,

-          zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

·         niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego

·         sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym

-          zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący Szkołę

-          po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący Szkołę może:

·         zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych

·         powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

11. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego                      w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa               i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

12.  Dyrektor Szkoły omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

 

VII.          Techniki i narzędzia monitorowania

1.            Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu Szkoły – pod względem bhp).

2.            Analiza dokumentacji (Rejestr wypadków, protokoły powypadkowe).

 

VIII.       Sposoby gromadzenia danych

„Rejestr wypadków”

Dokumentacja powypadkowa

Protokoły pokontrolne dyrektora Szkoły i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli.

 

IX.             Sposób prezentacji wyników

Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas analitycznych posiedzeń rady pedagogicznej – dyrektor szkoły.

Procedura przyjęta do realizacji w SP7 przez Radę Pedagogiczną w dniu______________ r., zaopiniowana pozytywnie przez rodziców w dniu____________ r.

 

Załącznik. nr 1 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia

 

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY

POSZKODOWANYM W WYPADKACH

1.      Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).

2.      Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.

3.      Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.

4.      Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.

5.      Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.

6.      Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.

7.      W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).

8.      Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.

9.      Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.

10.  Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).

11.  W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.

12.  Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

 

 

Zał. nr 2 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia

 

 

Koszalin , _________________

 

ZAWIADOMIENIE

o wypadku ucznia

 

Stosownie do postanowienia rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 31 grudnia 2002 roku  ( Dz. U . Nr 6, poz. 69 z 2003r.)

Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie

Imię i nazwisko zgłaszającego : __________________________________________________

Zawiadamia, że w dniu ______________

uległ/a wypadkowi uczennica/uczeń ____________________________________

                                                                       ( imię i nazwisko ucznia)

klasy ______________.

Rodzaj wypadku :

_____________________________________________________________

Rodzaj uszkodzenia ciała: ______________________________________________________

Miejsce uszkodzenia ciała: ______________________________________________________

Miejsce wypadku : ____________________________________________________________

rodzaj zajęć w dniu zaistnienia wypadku ;_________________________________________

Krótki opis okoliczności wypadku:

________________________________________________

 

_________________________________________________________________________                                                                            

Podpis  zgłaszającego:

                                   _________________________        

 

 

 

Załącznik nr 3 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia

 

 

PROTOKÓŁ Nr 8/2011

USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU UCZNIA

1. Zespół powypadkowy w składzie:
   - przewodniczący Bogdan Olejniczak kierownik gospodarczy
   - członek Agnieszka Żółtowska społeczny inspektor pracy
dokonał w dniach .03- 07.06.2011r. ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku, jakiemu w dniu 2.06.2011. o godz 15
00.. uległ(a) Patrycja Jędrzejczyk z klasy .0-2. szkoły Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie urodzony(a) 10.08.2004  
zamieszkały(a) Koszalin ul. Nowowiejskiego 1/23..(adres domowy)

2. Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki, lekki)..lekki.

3. Rodzaj uszkodzenia ciała ..skręcenie palca

4. Miejsce uszkodzenia ciała ..prawa dłoń..

5. Udzielona pomoc opatrzenie dłoni przez nauczyciela i zawiadomienie rodzica o zdażeniu.

6. Miejsce wypadku .boisko szkole przy SP 7...

7. Rodzaj zajęć ...............................................

8. Opis wypadku - z podaniem wydarzenia, które spowodowało  wypadek i przyczyn wypadku W dniu 02.06.2011 podczas zajęć „GRY I ZABAWY” odbywających się na jednej połowie boiska szkolnego o godzinie 1500 poszkodowana Patrycja Jędrzejczak podczas zabawy został w sposób nie zamierzony uderzona piłką w prawą dłoń . W wyniku uderzenia doznała urazu piątego palca prawej dłoni. O zdarzeniu powiadomiła nauczyciela prowadzącego zajęcia , która zabandażowała jej dłoń i  przekazała dziecko pod opiekę rodzica który przybył odebrać poszkodowaną  po zajęciach grupy 0-2

9. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym uczniem w chwili wypadku A.J. nauczyciel edukacji wczesnoszkolne w oddz. „0” grupa 2

10. Czy osoba sprawująca nadzór nad poszkodowanym uczniem była  obecna w chwili wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie - podać z jakiej przyczyny)
   

 ..obecna ...........................................................

11. Świadkowie wypadku:
    1) .....................................................................................................................................
         (imię i nazwisko)              (miejsce zamieszkania)
   

    2) .....................................................................................................................................
 

   3) ......................................................................................................................................

12. Proponowane środki zapobiegawcze .......................... ..........................................................
     ....................................................................................................................
     ..................................................................................................................
..................................................................................................................

13. Poszkodowanego ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę zapoznano z treścią niniejszego protokołu oraz pouczono w sprawie zgłoszenia do protokołu uwag i zastrzeżeń. Uwagi załączono do protokołu.

14. Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących     w ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku.
    - .........................................................    

    - .........................................................

    - ……………………………………..

15. Data sporządzenia protokołu .07-06-2011r.

16. Wykaz  załączników do protokołu:
    ...........................................................
    -..........................................................
    -..........................................................
      .........................................................
       ........................................................

17. Protokół niniejszy zatwierdzam:

..................                   .........................
     (data)                       (podpis i pieczątka imienna)

18. Potwierdzenie odbioru protokołu przez rodziców ucznia  (prawnych opiekunów) lub osobę (placówkę) sprawującą opiekę     nad uczniem.*)

...............       ..................     ...............
     (data)             (imię i nazwisko)          (podpis)
_____________
*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Załącznik nr 4 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia

 

ZAPIS WYJAŚNIEŃ

Poszkodowanego będącego pod opieką szkoły

 

Sporządzony dnia ______________ w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie

Przez zespół powypadkowy w składzie:

1)      Imię i nazwisko _________________________ stanowisko sł.__________________

2)      Imię i nazwisko _________________________ stanowisko sł.__________________

W sprawie wypadku: ________________________________________________________

W _______________________________________________________________________

( podać okoliczności)

Któremu uległ/a w dniu ______________ o godz. _______________

Uczeń________________________ urodzony ___________________

Spisany w obecności __________________________________________________________

Poszkodowany __________________________ nr pesel _____________________________

Lat _____ zamieszkały

___________________________________________________________________________

Opis zdarzenia z jego umiejscowieniem i czasem____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie powyższe po zapoznaniu z treścią podpisuję. Do sposobu jego złożenia nie wnoszę zastrzeżeń.

Podpis poszkodowanego:                                         Podpis przyjmującego wyjaśnienia

_____________________                                        ____________________________

                                                                       Podpis osoby uczestniczącej  w  wysłuchaniu

                                                                                  _____________________________

 

Zał. Nr5 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia

 

 

ZAPIS WYJAŚNIEŃ

Uzyskanych od świadka wypadku

 

Sporządzony dnia ______________ w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie

Przez zespół powypadkowy w składzie:

1)      Imię i nazwisko _________________________ stanowisko sł.__________________

2)      Imię i nazwisko _________________________ stanowisko sł.__________________

W sprawie wypadku: ________________________________________________________

W _______________________________________________________________________

( podać okoliczności)

Któremu uległ/a w dniu ______________ o godz. _______________

Uczeń________________________ urodzony ___________________

Spisany w obecności __________________________________________________________

Świadek  __________________________ nr pesel _____________________________

Lat _____ zamieszkały _

________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Opis zdarzenia z jego umiejscowieniem i czasem____________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Wyjaśnienie powyższe po zapoznaniu z treścią podpisuję. Do sposobu jego złożenia nie wnoszę zastrzeżeń.

Podpis poszkodowanego:                                         Podpis przyjmującego wyjaśnienia

_____________________                                        ____________________________

                                                                      

                                                      Podpis osoby uczestniczącej  w  wysłuchaniu

                                                                                  _____________________________

 

 

 

Zał. Nr 6  do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia

 

 

 

Koszalin ,__________

 

 

POLECENIE POWYPADKOWE NR _____/________

 

          

  Na podstawie przeprowadzonego dochodzenia powypadkowego- protokół

powypadkowy nr _______/________ z dnia ____________ w związku z wypadkiem jakiemu 

uległ: ______________________________________________________________________

Doznając ( określić skutki wypadku) :_____________________________________________

Polecam wykonać niżej wyszczególnione prace w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

1)__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_

Termin realizacji: __________________________

Odpowiedzialny za realizację : _

 

2)__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Termin realizacji; ___________________________

Odpowiedzialny za realizację :

___________________________________________________

_________________________                                                        ______________________

           ( podpis pracownika służby bhp)                                                                                                   ( podpis kierownika jednostki )

 

Zał. nr 7 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia

 

 

 

REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW

 

 

L.p.

Imię i Nazwisko

ucznia

Data i klasa

Miejsce rodzaj uszkodzenia ciała

Rodzaj i miejsce

Wypadku rodzaj zajęć

Okoliczności wypadku

Udzielona pomoc

Środki zapobiegawcze wydane zarządzenia

Uwagi

Podpis dyrektora szkoły

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10