Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa ciasteczek :) 

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

 

 1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA


I. PODSTAWA PRAWNA.


Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (tekst z późń. zmianami), a także ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych:

  1. ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

  2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne , na które składa się:

- ocenianie bieżące;

- klasyfikacja śródroczna;

- klasyfikacja roczna;

- klasyfikacja końcowa ( dotyczy klas programowo najwyższych). 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
  w tym zakresie,

 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 4. kształtowanie umiejętności samooceny i autokorekty,

 5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
  o postę­pach, trudnościach i wyjątkowych uzdolnieniach ucznia. 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich podstaw programowych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych opracowanych w PSO.


 1. Przedmiotowy System Oceniania:

 1. obejmuje ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa w SP nr 7,

 2. określa kryteria i zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów z historii i społeczeństwa

 3. wyszczególnia formy aktywności ucznia, podaje sposoby i częstotliwość oceniania.


III. CELE OGÓLNE OCENIANIA PSO Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA:


 1. Chronologia historyczna.

Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek, rok;

przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej;

dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością.

 1. Analiza i interpretacja historyczna.

Uczeń odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji; pozyskuje informacje z różnych źródeł oraz selekcjonuje je i porządkuje;

stawia pytania dotyczące przyczyn i skutków analizowanych wydarzeń historycznych i współczesnych.

 1. Tworzenie narracji historycznej.

Uczeń tworzy krótką wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym, posługując się poznanymi pojęciami; przedstawia własne stanowisko i próbuje je uzasadnić

 1. Zainteresowanie problematyką społeczną.

Uczeń ma nawyk dociekania w kontekście społecznym– zadaje pytania „dlaczego jest tak,

jak jest?” i „czy mogłoby być inaczej?” oraz próbuje odpowiedzieć na te pytania.

 1. Współdziałanie w sprawach publicznych.

Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich.

IV. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA:

Na lekcjach historii i społeczeństwa oceniane będą:

- wypowiedzi ustne

- zaangażowanie i wkład pracy ucznia

- prowadzenie zeszytu ucznia „Wczoraj i Dziś” wydawnictwa „Nowa Era”

- udział w konkursach historycznych

- umiejętność posługiwania się mapą historyczną

- posługiwanie się taśmą czasu

- dokonywanie obliczeń chronologicznych

- analiza prostego tekstu źródłowego

- dostrzeganie związków miedzy różnymi wydarzeniami, przeszłością a współczesnością, różnic i podobieństw miedzy różnymi elementami wiedzy przeszłości

V. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA ORAZ ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ


 1. Oceny nie mają jednakowej wartości. Zapisywane są w rubrykach odpowiednich do form kontroli. O ocenie semestralnej w głównej mierze decydują oceny ze sprawdzianów. Pozostałe oceny mają charakter pomocniczy.

 2. Ocena za II semestr nie jest oceną roczną. Ocena roczna uwzględnia osiągnięcia ucznia w obu semestrach.

 3. Na lekcjach historii uczniowie oceniani są za:

- prace pisemne (sprawdziany, kartkówki)

- odpowiedzi ustne z 3 ostatnich tematów

- pisemne prace domowe

- przygotowanie referatów i prezentacji

- aktywność na lekcji

- kreatywność w pracach zespołowych

- systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego

4. Praca w zespole

Na zajęciach zespołowych oceniania jest kreatywność uczniów. Uczniowie mogą otrzymywać ocenę adekwatną do włożonego wkładu pracy. Z dokładnymi kryteriami oceny pracy zespołu nauczyciel zapoznaje uczniów przed rozpoczęciem zadania.

5. Odpowiedzi ustne

Uczeń wypowiada się na określony przez nauczyciela temat, wykorzystując wiedze i umiejętności nabyte w toku pracy na lekcjach historii i społeczeństwa.

6.Prace domowe

Prace zadane do domu utrwalają i sprawdzają stopień opanowania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie dotychczasowych zajęć. Niewykonanie pracy domowej jest traktowane jako nieprzygotowanie do zajęć (wyjątek stanowi szczęśliwy numerek). Dodatkowe prace domowe wykonują chętni uczniowie , którzy pretendują do oceny celującej. W ciągu jednego trymestru uczeń ma prawo do dwukrotnego nieodrobieni pracy domowej. Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.

7. Prace pisemne

Uczniowie oceniani są zgodnie z obowiązującą w WSO skalą ocen.

Suma maksymalnej liczby punktów za wszystkie obowiązkowe zadania ucznia stanowi 100% i jest podstawą do wystawienia oceny punktowej według następujących kryteriów:


 1. od 0 do 29 % max. liczby punktów - ocena 1

 2. od 30% do 49% max. liczby punktów- ocena 2

 3. od 50 % do 69% max. liczby punktów- ocena 3

 4. od 70% do 89 % max. liczby punktów- ocena 4

 5. od 90 % do 100%max. liczby punktów- ocena 5

 6. powyżej 100% - ocena 6 ( punkty za dodatkowe zadania, nieobowiązkowe, znacznie wykraczające poza podstawę programową)


ŚREDNIA WAŻONA

Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej w szkole podstawowej w klasach IV – VI jest średnia ważona -każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się liczbę naturalną , oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.

Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:


Średnia

stopień

1,54 i poniżej

od 1,55 do 2,54

od 2,55 do 3,54

od 3,55 do 4,54

od 4,55 do 5,54

od 5,55

niedostateczny

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celującyFormy aktywności i ich waga:


Obowiązują trzy poziomy ważności ocen:

 • poziom pierwszy- opisany kolorem czarnym

 • poziom drugi- opisany kolorem niebieskim

 • poziom trzeci- opisany kolorem zielonym


Formy aktywności

Waga

Kolor

Osiągnięcia w konkursach od wojewódzkiego w górę

3

zielony

Sprawdziany podsumowujące dział w podręczniku

3

zielony

Osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych (finaliści i laureaci)

2

niebieski

Prace pisemne twórcze, długie

2

niebieski

Odpowiedzi ustne z bieżących tematów

2

niebieski

Kartkówki z bieżących trzech tematów

2

niebieski

Aktywność i postawa stanowiące wzór do naśladowania dla innych uczniów (udział w apelach, uczestnictwo w poczcie sztandarowym, pomoce naukowe, itp.)

2

niebieski

Prowadzenie zeszystu

1

czarny

Prace multimedialne, referaty, prezentacje na forum klasowym

1

czarny

Prace pisemne odtwórcze, krótkie

1

czarny

Prace domowe

1

czarny

Aktywność w ramach treści związanych z przedmiotem historii i społeczeństwa (praca na lekcji)

1

czarny
Wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane są w formie:

 1. kartkówek- obejmują zakres materiału z trzech ostatnich lekcji; nie wymagają zapowiedzi; trwają 10-15 minut; zwalnia z nich szczęśliwy numerek; nie ma możliwości poprawy kartkówek

 2. odpowiedzi ustnych- są ustną formą odpowiedzi pisemnej, nazywanej „kartkówką”; odpowiedzi na pytania mają charakter zwięzły.

 3. sprawdzianów- obejmują znaczą partię materiału; zapowiadane i wpisywane do dziennika z dwutygodniowym wyprzedzeniem; trwają 45 minut; nie zwalnia z nich szczęśliwy numerek; uczeń ma prawo poprawić sprawdzian w wyznaczonym przez nauczyciela terminie


Przewidywana ilość prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek w poszczególnych trymestrach


Semestr I

Semestr II

Sprawdziany

Kartkówki

Sprawdziany

Kartkówki

Klasy IV-V


1-2

2-4

1-2

2-4

Klasy VI

3-4

3-5

4

3-5

Zasady poprawiania prac pisemnych uregulowane są w §13 pkt 2a WSO.VI. SKALA OCEN

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ustala się według następującej skali:

- stopień celujący: 6

- stopień bardzo dobry: 5

- stopień dobry: 4

- stopień dostateczny: 3

- stopień dopuszczający: 2

- stopień niedostateczny: 1

 1. Klasyfikacja ocen:

 • cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części podstaw programowych;

 • klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia
  edukacyjne ucznia za dany semestr (rok szkolny).

 1. Oceny cząstkowe, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący przedmiotu, uwzględniając wiedzę, umiejętności ucznia i wkład pracy.
  Oceny te nie mogą być wynikiem średniej arytmetycznej stopni cząstkowych.VII. OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:


1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- za większość sprawdzianów i kartkówek otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące

- aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych rozwijając umiejętności z danego przedmiotu

- wykonuje prace dodatkowe określone przez nauczyciela

- bierze udział w konkursach (o ile takie są organizowane) i osiąga w nich wysokie sukcesy

- dysponuje rozległą, szczegółową i wykraczająca poza program znajomością faktów, zjawisk i pojęć historycznych, dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł; w myśleniu historycznym wykorzystuje wiedzę z innych pokrewnych przedmiotów.

- w sposób samodzielny przeprowadza analizę źródła historycznego.

- potrafi krytycznie oceniać źródła historyczne i je zinterpretować z dużym zrozumieniem dla realiów epoki.

- sporządza notatki samodzielne ujmując cały materiał tworząc właściwe powiązania logiczne

- wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem; potrafi samodzielnie formułować pytania, rozwiązywać problemy samodzielnie interpretuje wydarzenia, dokonuje ich selekcji i potrafi je ocenić.

- jest w stanie zanalizować zależności i przemiany historyczne; wskazać ich bliskie i dalekie przyczyny oraz następstwa; przedstawia przez siebie wydarzenia bądź procesy w szerokim kontekście historycznym. na podstawie znacznej wiedzy faktograficznej analizuje przyczyn i następstwa poznanych wydarzeń

- wykazuje niezależność w formułowaniu sądów.

2. Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który:

- potrafi scharakteryzować każdą z poznanych epok, wykazując znaczną wiedzę oraz zrozumienie warunków życia w przeszłości.

- nie otrzymuje ocen dostatecznych, dopuszczających i niedostatecznych.

- prace pisemne, odpowiedzi ustne oceniane są na dobry lub bardzo dobry, posiada przynajmniej jedna ocenę bardzo dobrą z aktywności.

- interpretuje teksty źródłowe w sposób prawidłowy; potrafi wybrać właściwy tekst źródłowy dla uzasadnienia swojej wypowiedzi.

- potrafi zaplanować i zorganizować prace, połączyć wiedzę z różnych przedmiotów; podejmuje się prac dodatkowych.

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych uczeń prezentuje materiał w sposób logiczny i wewnętrznie spójny; pracuje samodzielnie.


3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- zna (z nielicznymi wyjątkami) fakty, zjawisk i procesy historyczne.

- potrafi bez większych problemów umieścić wydarzenia w czasie i przestrzeni.

- stosuje wyjaśnienie przyczynowo – skutkowe, nie otrzymuje ocen niedostatecznych, dopuszczających.

- z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych otrzymuje oceny dobre, przygotowany do lekcji.

- w wypowiedzi ustnej i pisemnej posługuje się przede wszystkim zestawem faktów, w mniejszym stopniu opiniami i argumentami.

- jest aktywny na lekcjach, sporadycznie wymaga pomocy nauczyciela.

- odczytuje, interpretuje źródła historyczne bez większych problemów.


4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- zna w stopniu podstawowym fakty i pojęcia historyczne; radzi sobie z czasem korzystając z pomocy nauczyciela.

- w stopniu zadowalającym umieszcza wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni; stosuje elementy rozumowana przyczynowo-skutkowego.

- z pomocą nauczyciela odczytuje i interpretuje źródła historyczne.

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych prezentuje ograniczona zdolność do przedstawiania materiału we właściwy i logiczny sposób.

- zaczyna rozumieć motywacje ludzkich działań w przeszłości i teraźniejszości.


5.. Ocenę dopuszczajacą otrzymuje uczeń, który:

- zna tylko nieliczne podstawowe fakty i pojęcia historyczne.

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych znajdują się liczne niepowiązane sformułowania; bardzo rzadko podejmuje się współpracę.

- oczekuje pomocy nauczyciela przy interpretacji źródeł historycznych.

- z prac pisemnych i odpowiedzi otrzymuje oceny dopuszczające.


6.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:


- nie wykazuje się nawet podstawowa znajomością faktów i pojęć historycznych. Ma duże braki w podstawowej wiedzy.

- nie umie z pomocą nauczyciela stosować chronologicznego i przyczynowo skutkowego sposobu wyjaśniania zjawisk.

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy.

- nie podejmuje prób samodzielnie czy tez przy pomocy nauczyciela rozwiązywania zadań.

- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela zinterpretować źródeł historycznych.VIII. KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM I UCZNIEM.


 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie.

 2. Sprawdziany są obowiązkowe.

 3. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (zapis ołówkiem w dzienniku lekcyjnym). Nauczyciel podaje zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

 4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 5. Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia).

 6. Uczeń ma wgląd do swoich prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 7. Rodzic ma wgląd do prac pisemnych tylko na terenie szkoły: na zebraniu klasowym, dniu otwartym lub w innym uzgodnionym przez nauczyciela terminie (prace nie mogą zostać skserowane).

 8. Na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną uczeń poinformowany zostaje o przewidywanej ocenie semestralnej. Na tydzień przed Rada Klasyfikacyjną nauczyciel wystawione oceny wpisuje ołówkiem do dziennika.

 9. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia oraz pisemnie powiadamia rodziców ucznia na miesiąc przed klasyfikacją semestralną i roczną,

 10. Po dłuższej nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień, a prace klasowe i sprawdziany pisze w uzgodnionym z nauczycielem terminie.

 11. W ciągu jednego semestru uczeń ma prawo do dwukrotnego nieodrobienia pracy domowej. Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Jeżeli tego nie uczyni nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną za nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

 12. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.

 13. Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy sprawdzianu podsumowującego dział materiału w formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu w terminie ustalonym indywidualnie z nauczycielem.

 14. Nie przewiduje się poprawy na ocenę celującą.

 15. Uzyskana ocena z poprawy pracy nie może obniżyć poprzedniej oceny.

 16. Do dziennika wpisuje się obie oceny.

 17. Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.IX. ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW O ICH OSIĄGNIĘCIACH I RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH ICH DZIECI.

Zasady wglądu uczniów i rodziców do prac pisemnych

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

 2. Uczeń otrzymuje pracę pisemną sprawdzoną i ocenioną przez nauczyciela, do wglądu na lekcji.

 3. Rodzice mają możliwość wglądu do prac pisemnych od dnia rozdania ich uczniom przez nauczyciela z możliwością zabrania do domu, na zebraniu klasowym, dniu otwartym lub na prośbę rodziców w innym, uzgodnionym przez nauczyciela terminie.

Sposoby informowania uczniów o ich osiągnięciach

 1. Ustna informacja nauczyciela o uzyskanej ocenie, przekazywana uczniom podczas lekcji.

 2. Ustna informacja nauczyciela przedmiotu o przewidywanej ocenie semestralnej (rocznej) przekazywana uczniowi na miesiąc (propozycja oceny w semestralnej) i tydzień (ocena ostateczna) przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach ich dzieci

 1. Pisemna informacja na temat postępów ucznia (wykaz ocen) będzie przekazywana rodzicom na zebraniu klasowym i w "dniu otwartym".


 1. Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami odbywają się podczas dni otwartych, w tych dniach rodzice otrzymują informacje o:

  1. napotykane trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych,

  2. propozycje działań szkoły w pokonywaniu przez ucznia trudności.

  3. Informacja w dzienniku elektronicznym.

X. WARUNKI I TRYB POPRAWIANIA OCEN:

Zasady poprawiania ocen są sprecyzowane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

XI. PRZEPISY KOŃCOWE.

Wszystkie sprawy sporne nieujęte w PSO z historii i społeczeństwa, rozstrzygnięte będą zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Opracował

mgr Robert Kiedrowski


 

Gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly