Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa ciasteczek :) 

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

 


Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody.


Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843), a także ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.


 

I Postanowienia ogólne

Przedmiotem oceny jest :

 

1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

 1. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności.

 1. Stosowanie wiedzy przyrodniczej w praktyce.

 1. Logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów.

 2. Aktywność i postawa.


Na lekcjach PRZYRODY UCZEŃ ma obowiązek:

- systematycznie uczestniczyć w zajęciach i punktualnie na nie przychodzić;

- przynosić na każdą lekcję podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zeszyt ćwiczeń, zaś atlas geograficzny po zapowiedzi przez nauczyciela w wybranych działach;

- przynosić na każdą lekcje, na której zapowiedziana jest praca klasowa, sprawdzian czy kartkówka niezmazywalne przybory do pisania;

- systematycznie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz przygotowywać się do lekcji;

- uczestniczyć we wszystkich pracach klasowych i zapowiedzianych sprawdzianach;

- zachowywać się kulturalnie i grzecznie, wysłuchiwać w ciszy i z szacunkiem opinii innych;

- aktywnie uczestniczyć w lekcjach i angażować się we wszelkie czynności edukacyjne podejmowane w klasie na zajęciach lekcyjnych oraz zgodnie współpracować w grupie i z całym zespołem klasowym;

- uzupełnić braki wynikające z nieobecności na 1-2 ostatnich lekcjach w ciągu tygodnia, zaś braki wynikające z dłuższej i usprawiedliwionej nieobecności w terminie ustalonym z nauczycielem;

- zwrócić na następną lekcje wydane do domu sprawdzone przez nauczyciela pisemne prace, które muszą być podpisane przez rodzica;

- wkleić do zeszytu przedmiotowego kartkówki i karty pracy.


Na lekcjach PRZYRODY UCZEŃ ma prawo:

- wypowiadać na lekcjach własne opinie i sądy oraz prezentować wiedzę zdobytą poza lekcjami;

- w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem lub po sprawdzeniu obecności (indywidualne ustalenia z danym nauczycielem przedmiotu);

- zgłosić na początku zajęć lekcyjnych lub po sprawdzeniu obecności (indywidualne ustalenia z danym nauczycielem przedmiotu) nieprzygotowanie do lekcji 3 razy w semestrze, bez żadnych konsekwencji – nie dotyczy lekcji, na których ma się odbyć zapowiedziana praca klasowa, sprawdzian lub lekcja powtórzeniowa;

- przez nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: brak wiadomości z 3 ostatnich lekcji, brak zadania domowego pisemnego lub ustnego, brak zeszytu przedmiotowego, w którym jest zadanie domowe, brak zeszytu ćwiczeń z zadaną pracą domową, atlasu gdy jest wymagany;

- do nieprzygotowania do lekcji, przez okres ustalony z nauczycielem, w sytuacji dłuższej usprawiedliwionej chorobą nieobecności w szkole;

- do wyjaśnienia i uzasadnienia od nauczyciela wystawionej przez niego oceny;

- do wglądu przez niego i jego rodziców do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych (po sprawdzianie wydane są do domu i należy je zwrócić na następna lekcje nauczycielowi, prace muszą być podpisane przez rodzica, po czym nauczyciel je przechowuje);

- prosić nauczyciela o powtórzenie informacji trudnych do przyswojenia;

- do informacji o przewidywanej ocenie na koniec pierwszego semestru lub roku szkolnego na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.


Na lekcjach PRZYRODY UCZEŃ oceniany jest według następujących zasad:


-uczeń otrzymuje ocenę za prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, aktywność i pracę na lekcji, przygotowanie się do zajęć oraz pozostałe zadania realizowane na lekcji przyrody, referat , prace dodatkowe (np. doświadczenia);

-uczeń oceniany jest systematycznie z zadań domowych;

-praca klasowa jest zapowiedziana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i fakt ten jest odnotowany w dzienniku ołówkiem, praca taka jest przeprowadzana zawsze po zakończeniu danego działu materiału i trwa całą godzinę lekcyjną zaś termin ustalany jest z uczniami;

- pracę klasową poprzedza najczęściej lekcja powtórzeniowa, do której uczeń powinien być przygotowany i może na niej otrzymać ocenę za aktywność lub odpowiedź ustną, uczeń otrzyma również na tej lekcji szczegółowe zagadnienia obowiązujące na pracy klasowej;

- sprawdzian jest zapowiadany 2 godziny lekcyjne i obejmuje materiał z 3-5 ostatnich lekcji i trwać może do 30 minut;

- jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie i ta nieobecność nie jest usprawiedliwiona, to nauczyciel ma prawo nie zezwolić takiemu uczniowi na napisanie tej pracy w innym terminie i wówczas wystawia ocenę niedostateczną;

- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo napisać pracę klasową lub sprawdzian w czasie max 2 tygodni od powrotu do szkoły w terminie i czasie uzgodnionym z nauczycielem;

- w przypadku uzyskania przez ucznia oceny 1 z pracy klasowej lub sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić pracę klasową lub sprawdzian w czasie max 2 tygodni od oddania prac, w terminie i czasie ustalonym z nauczycielem, natomiast uzyskaną ocenę 2,3,4,5 z pracy klasowej, sprawdzianu może poprawić na koniec semestru przed wystawieniem oceny, jeśli nauczyciel uzna za zasadne taką poprawę;

- zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku lekcyjnym z prac klasowych piszemy po łamanej np. 1/3;

- może otrzymać oceny za zadania dodatkowe wykraczające poza program;

- uczeń uzyskuje ocenę ze sprawdzianu całogodzinnego w ciągu dwóch tygodni od momentu jego napisania, a ze sprawdzianu i kartkówki w ciągu tygodnia;

- ocena semestralna i roczna uzyskana przez ucznia nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych lecz średnią ważoną.

II Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia oraz ich częstotliwość .

Formy oceniania:

· prace klasowe ( testy ),

· sprawdziany,

· kartkówki,

· prace długoterminowe : ( np. referaty, prezentacje, doświadczenia),

· wypowiedzi ustne,

· samodzielna praca na lekcji,

· prace domowe,

· zeszyt ćwiczeń,

· aktywność na lekcji,

· udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych oceniany w zależności od wkładu pracy oraz zajętego miejsca

Skala ocen:

Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala sie w stopniach według obowiązującej skali:


· ocena celująca – 6

· ocena bardzo dobra – 5

· ocena dobra – 4

· ocena dostateczna – 3

· ocena dopuszczająca – 2

· ocena niedostateczna – 1

Skala ocen wg. progów procentowych:

         0 – 29 % max. liczby punktów - ocena 1

30 – 49% max. liczby punktów- ocena 2

50 – 74% max. liczby punktów- ocena 3

75 – 89 % max. liczby punktów- ocena 4

90 – 100% max. liczby punktów- ocena 5

powyżej 100% (punkty za dodatkowe zadania nieobowiązkowe, znacznie wykraczające poza podstawę programową) - ocena 6


Częstotliwość oceniania


Formy

aktywności

Częstotliwość

w roku

Zakres

Zasady

przeprowadzania

Ocena

Praca klasowa

( testy) – 1 h


Po każdym dziale

lub

Wg potrzeby

Materiał

obejmujący

cały dział tematyczny

Zapowiedziana na

tydzień przed terminem i poprzedzona lekcją powtórzeniową

1-6

Sprawdziany

do 30 min.

Materiał

obejmujący

3-5 jednostek

lekcyjnych

Zapowiedź tydzień

przed terminem

1-5

Kartkówki

5-15min

Wg potrzeby


Materiał

obejmujący

3 ostatnie lekcje

Bez zapowiedzi

1-5

Prace domowe

Po każdej lekcji

Bieżący dział tematyczny

Bez zapowiedzi

1-5

Wypowiedź ustna

Wg potrzeby

Materiał

obejmujący

3 ostatnie lekcje

Bez zapowiedzi

1-5

Prace

długoterminowe

Zgodnie z planem wynikowym przedmiotu

Materiał

wskazany

przez

nauczyciela

Termin określa

nauczyciel

1-6

Aktywność na

lekcji

Na każdej lekcji

Materiał

bieżący

Warunki ustalone przez

nauczyciela

1-5

Referat

Zgodnie z planem wynikowym przedmiotu

Materiał

wskazany

przez

nauczyciela

Warunki ustalone przez

nauczyciela

1-6

Prace dodatkowe (np. doświadczenia)

Zgodnie z planem wynikowym przedmiotu

Materiał

wskazany

przez

nauczyciela

Warunki ustalone przez

nauczyciela

1-6

III Kryteria oceniania


Ogólne kryteria ocen z przyrody w klasach 4 - 6


Ocena celująca:

 • posiada wiedzę wykraczającą poza ramy programu;

 • biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązać nowy problem;

 • samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji, jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej;

 • potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę przyrodniczą;

 • potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych i badawczych realizowanych samodzielnie;

 • uczestniczy w konkursach przyrodniczych, oraz osiąga sukcesy w konkursach szczebla wyższego niż szkolny;

 • realizuje indywidualny program nauczania z przyrody;

 • proponuje nietypowe rozwiązania.


Ocena bardzo dobra:

 • dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela i w oparciu o nie rozszerza swoją wiedzę przyrodniczą;

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia przyrodnicze, poprawnie posługuje się kategoriami przyrodniczymi;

 • umie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, a także do podejmowania decyzji w sprawach codziennych;

 • umie planować i bezpiecznie przeprowadzić proste eksperymenty przyrodnicze;

 • potrafi interpretować zjawiska przyrodnicze i wyciągać na ich podstawie wnioski,

 • aktywnie uczestniczy w lekcji;

 • postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny;

 • wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją;

 • rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy;

 • posługuje się poprawną polszczyzną;

 • potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie wykorzystać.


Ocena dobra:

 • potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji;

 • postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela;

 • umie bezpiecznie wykonać eksperymenty przyrodnicze posługując się instrukcją przygotowaną przez nauczyciela i omówić je;

 • aktywnie uczestniczy w lekcji;

 • systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy.


Ocena dostateczna:

 • potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

 • potrafi wykonać proste zadania;

 • w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym;

 • potrafi przy pomocy instrukcji przeprowadzić prosty eksperyment przyrodniczy;

 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na lekcjach przyrody.


Ocena dopuszczająca:

 • wykonuje chętnie zadania na miarę swoich możliwości;

 • przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

 • konstruuje krótkie dwu - trzyzdaniowe wypowiedzi;

 • rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;

 • przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji – mapy, globusa;

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody;

 • posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego.


Ocena niedostateczna:

- nie potrafi rozwiązać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela;

- nie zna podstawowych wyrażeń przyrodniczych;

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,

które są potrzebne do dalszego kształcenia.


Opracował zespół nauczycieli przyrody
Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly