Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa ciasteczek :) 

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

 

Przedmiotowy System Oceniania z MATEMATYKI.


Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843) , a także ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.


I Postanowienia ogólne

1.System oceniania z matematyki ma za zadanie:

 • motywowanie uczniów i pobudzanie ich do systematycznej pracy i rozwoju.

 • wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy

 • wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnej nauki.

 • dostarczenie nauczycielowi możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania przyjętych celów kształcenia matematycznego, szczególnie w zakresie umiejętności.

 • dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.

2. Przedmiotem oceny z matematyki są:

 • aktywność i systematyczność pracy ucznia,

 • sprawność rachunkowa,

 • rozumienie przez ucznia pojęć matematycznych i umiejętność posługiwania się nimi,

 • umiejętność posługiwania się językiem matematycznym,

 • umiejętność stosowania przez ucznia matematyki i rozwiązywania zadań tekstowych - dobór metod, sposobu wykonania,

 • udział w konkursach.

3. Na lekcjach matematyki uczeń ma prawo:

 • W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem i ustalenie z nim terminu nadrobienia powstałych braków wynikających z absencji. Przez dłuższą nieobecność rozumie się okres nie krótszy niż 5 dni.

 • Zgłosić na początku zajęć lekcyjnych nieprzygotowanie do lekcji 3 razy w semestrze bez żadnych konsekwencji – nie dotyczy to jednak lekcji, na których ma się odbyć zapowiedziana praca klasowa lub sprawdzian. Przez nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: brak zadania domowego pisemnego lub ustnego, brak zeszytu przedmiotowego, w którym jest zadanie domowe, brak zeszytu ćwiczeń z zadaną pracą domową , brak przyrządów geometrycznych, wymaganych podczas zajęć z geometrii.

 • Do wyjaśnienia i uzasadnienia od nauczyciela wystawionej przez niego oceny.

 • Do wglądu przez niego i jego rodziców do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych.

 • Prosić nauczyciela o rady i wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania napotkanych trudności.

 • Do informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec pierwszego semestru lub roku szkolnego na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

4. Na lekcjach matematyki uczeń ma obowiązek:

 • Systematycznie uczestniczyć w zajęciach i punktualnie na nie przychodzić.

 • Przynosić na lekcje: zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zeszyt ćwiczeń, przybory geometryczne ( tylko podczas lekcji geometrii)

 • Systematycznie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz przygotowywać się do lekcji.

 • Uczestniczyć we wszystkich pracach klasowych i zapowiedzianych sprawdzianach.

 • Podczas rozwiązywania zadań na: pracach klasowych, kartkówkach, sprawdzianach i pracach samodzielnych podlegających ocenie udzielać odpowiedzi długopisem, piórem lub pisakiem niezmazywalnym.

 • Aktywnie uczestniczyć w lekcjach i angażować się we wszelkie czynności edukacyjne podejmowane w klasie na zajęciach lekcyjnych oraz zgodnie współpracować w grupie i z całym zespołem klasowym.

 • Uzupełnić braki wynikające z nieobecności na 1-2 ostatnich lekcjach w ciągu 2 dni, zaś braki wynikające z dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w terminie ustalonym z nauczycielem. • Zachowywać się kulturalnie i z uwagą śledzić tok lekcji

 • W sytuacji, gdy uczeń swoim zachowaniem zaburza pracę na lekcji, rozprasza kolegów rozmawiając przez co utrudnia im zdobywanie wiedzy lub nie uważa, nauczyciel ma obowiązek ( stosownie do oceny sytuacji ):

 • Ustnie upomnieć ucznia,

 • Wpisać uwagę do dziennika,

 • Zadać dodatkową pracęII Zasady oceniania

 1. Oceniane są różne formy aktywności takie jak: diagnoza umiejętności, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace samodzielne, prace projektowe, praca z arkuszem egzaminacyjnym, prace domowe (z umiejętnością odtworzenia ich samodzielnie w klasie) , zeszyt ćwiczeń, wypowiedzi ustne, aktywność na lekcji, estetyka prowadzenia zeszytu, udział w konkursach i zajęciach dodatkowych.

2. Wszystkie diagnozy i prace klasowe oceniane są punktowo. Uzyskane przez ucznia punkty przeliczane są na procenty, którym przypisane są stopnie wg progów procentowych obowiązujących w przepisach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Sprawdziany i kartkówki ze względu na niski stopień trudności oraz wąski zakres wiadomości i umiejętności oceniane są według progów procentowych podanych poniżej:

0 – 30%

31-50%

51-74%

75-89 %

90-100%

1

2

3

4

5 1. Uczniom ( posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej) mającym zalecenia dostosowania wymagań edukacyjnych do ich możliwości należy zastosować odrębne kryteria oceniania uwzględniające błędy wynikające z dysfunkcji takich jak: dyskalkulia, dysleksja, dysgrafia.

 2. Każdy uczeń w trakcie jednego semestru na lekcjach matematyki oceniony będzie co najmniej osiem razy, przy czym przewiduje się wystawienie co najmniej jednej diagnozy umiejętności, dwóch ocen z prac klasowych oraz czterech kartkówek. O częstotliwości oceniania pozostałych form aktywności uczniów decyduje nauczyciel matematyki, który uwzględnia potrzeby i możliwości swojego zespołu klasowego.

 3. W kryterialnym ocenianiu zadań otwartych uwzględniana jest:

 • metoda W przypadku złej metody( niewłaściwego zapisu wyrażenia) uczeń otrzymuje 0 punktów za część rachunkową. Natomiast, jeśli można zastosować różne metody wybór nie ma wpływu na ocenę;

 • Czytelność pracy Praca powinna zawierać uzasadnienie ( komentarze )bądź opis postępowania, a notatki muszą być spójne.

 • poprawność zapisu obliczeń;

 • poprawność obliczeń, które poprzedzone są wyrażeniem prowadzącym do rozwiązania problemu;

 • kompletność wymaganych elementów zadania( np. rysunek, analiza zadania, stosowne jednostki, odpowiedzi na wszystkie postawione pytania)

 • Punkty za zadanie naliczane będą zgodnie z uwzględnieniem „kontynuacji błędu”

Uwagi:

 • nieczytelne elementy pracy są pomijane w ocenie

 • praca pisana ołówkiem lub długopisem " ścieralnym" jest ścierana. Ocenie podlegać będą tylko pozostałe treści;

 1. Aktywność lub samodzielna praca na lekcji uczniów może być nagradzana „plusami”. Za trzy „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.„Plusa” uczeń może otrzymać na przykład za: nieskomplikowane, krótkie zadania domowe, prawidłowo rozwiązanie zadania z treścią, dwa lub trzy dobrze obliczone działania i.t.p

 2. Uczeń ma prawo do trzykrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Uczeń, który nie zgłosi braku pracy domowej otrzymuje upomnienie, które odnotowane będzie w zeszycie uwag.

 3. Uczeń zobowiązany jest do robienia pełnych notatek na lekcji. Konsekwencją trzykrotnego odnotowania braku pełnej notatki skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Przez brak pełnej notatki rozumie się nie zapisanie pełnej definicji, brak przykładu lub przykładów, nie przyklejenie karty pracy, brak rysunku i.t.p.

 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, laureaci małych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci lub uczniowie z wynikiem bardzo dobrym w Kangurze otrzymują ocenę celującą z matematyki na koniec roku szkolnego.III Sposoby bieżącego sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

 • Diagnozy i prace klasowe, - obejmują większe partie materiału, dlatego zapowiadane są minimum jeden tydzień wcześniej z wpisem do dziennika lekcyjnego. Oceny wystawione na ich podstawie mają znaczący wpływ na ocenę śródroczną i roczną. Uczeń i jego rodzice otrzymują prace do wglądu. Prace zostają w szkole do końca danego roku szkolnego.

 • Uczeń ma prawo do poprawy wyżej wymienionych prac w przypadku otrzymania z nich oceny gorszej niż czwórka.

 • Sprawdziany - Obejmuje materiał z kilku lekcji lub wiadomości i umiejętności konieczne w całym cyklu kształcenia. Jest zapowiadany.;

 • Kartkówki - To krótki sprawdzian kontrolujący opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji, tematu lub pracy domowej. Kartkówka nie musi być zapowiadana;

 • Testy;

 • Aktywność i praca samodzielna na lekcji;

 • Odpowiedzi ustne;

 • Prace domowe;

 • Praca w grupach;

 • Aktywność matematyczna poza lekcjami matematycznymi;

 • Przygotowanie do lekcji powtórzeniowych;

 • Udział w konkursach.

Waga

Formy aktywności

3

 • Praca klasowa

 • Diagnoza

 • Test

 • Udział w konkursach wojewódzkich, międzyszkolnych

 • Osiągnięcia w konkursach wewnątrzszkolnych

2

 • Sprawdzian

 • Odpowiedź ustna

 • Zadania dodatkowe

 • Aktywność matematyczna poza lekcjami matematyki

1

 • Praca na lekcji

 • Kartkówka

 • Aktywność

 • Zadnie domowe

 • Praca w grupach 

IV. Ustalenie i wystawianie oceny semestralnej i rocznej:

Ocena semestralna i roczna nie może być średnią arytmetyczną otrzymanych przez ucznia ocen, gdyż każda z nich ma określoną wartość ( wagę ).

Waga ocen ( od najwyższej do najniższej ):

 1. Diagnoza umiejętności, prace klasowe, znaczące sukcesy w konkursach pozaszkolnych, arkusze egzaminacyjne ( x3)

 2. Sprawdziany, kartkówki, prace samodzielne, ( x2)

 3. Aktywność na lekcji, praca na lekcji, praca domowa , zeszyt ćwiczeń, estetyka prowadzenia zeszytu, projekty zespołowe( x1)


Ogólne kryteria ocen z matematyki:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach. Proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań, wykonuje zadania nadobowiązkowe. Twórczo rozwiązuje zadania o podwyższonym poziomie trudności, może odnosić sukcesy w konkursach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności średnio-trudne, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych. Potrafi zdobytą wiedzę stosować w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z podręczników lub lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności stosunkowa łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym, i niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności, które umożliwiają świadome korzystanie z lekcji. W szczególności posługuje się znaną definicją, rozwiązuje zadania wymagające przeprowadzenia rozumowania analogicznego, odczytuje przedstawione w różnorodny sposób informacje jakościowe oraz ilościowe.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.


Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji.


 

                                                                          Opracował zespół nauczycieli matematyki

 

Gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly