Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa ciasteczek :) 

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

 

Przedmiotowy system oceniania

z zajęć komputerowych

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (
Dz. U. 2015 poz. 843) , a także ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.


Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

 2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.

 4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

 5. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.


Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.
  Uczeń:

  1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;

  2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;

  3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

  4. korzysta z pomocy dostępnej w programach;

  5. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;

  6. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.

 2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

  1. komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady etykiety;

  2. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.

 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.
  Uczeń:

  1. wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);

  2. selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;

  3. wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;

  4. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.

 4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
  Uczeń:

  1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);

  2. opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;

  3. wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;

  4. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.

 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:

  1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;

  2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.

 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin.
  Uczeń:

  1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych
   i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;

  2. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

 7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
  Uczeń:

  1. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;

  2. szanuje prywatność i pracę innych osób;

  3. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera
   i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia


Cele oceniania:

 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się.

 3. Motywowanie do rozwoju;

 4. Wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;

 5. Uświadomienie sukcesów i ich braków w zakresie opanowania umiejętności
  i kompetencji określonych programem oraz  potrzeby w zakresie wyrównywania braków;

 6. Ukierunkowywanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się;

 7. Aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich osiągnięć;

 8. Ocena poziomu nauczania, diagnozowanie pracy szkoły;

 9. Korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania;

 10. Znajomość wymagań stawianych dzieciom przez szkołę;

 11. Szeroka i bieżąca informacja o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualna
  i zbiorowa);

 12. Pełna informacja o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju jego osobowości, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach


II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA ORAZ ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ

1.Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

 1. ćwiczenia wykonywane podczas lekcji na komputerze,

 2. odpowiedzi ustne,

 3. praca w zespołach,

 4. zadania domowe,

 5. aktywność na lekcji,

 6. kartkówki,

 7. sprawdziany,

 8. konkursy.


Ocena ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji:

W trakcie zajęć nauczyciel zwraca uwagę na samodzielność wykonywania ćwiczeń przez uczniów i korzystanie z instrukcji, a nie wyłącznie z pomocy „sąsiedzkiej” czy pytań kierowanych do nauczyciela.
Obserwuje, czy działania podejmowane przez uczniów w celu rozwiązania zadania wynikają z wiedzy na dany temat i nabytych umiejętności, czy są to działania świadome oraz czy uczeń wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo. Premiuje uczniów, którzy wykonają zadanie samodzielnie i poprawnie, jednakże czas wykonania zadania nie powinien być miernikiem oceny. Podczas wykonywania ćwiczeń zasadne jest ocenienie na tej samej lekcji wszystkich uczniów.
Ocenie podlega:

- wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;

- stopień samodzielności wykonywania zadania;

- pilność;

- końcowy efekt pracy (jakość pracy).

Ocena odpowiedzi ustnych:

Nauczyciel zwraca uwagę na sposób formułowania odpowiedzi: czy uczeń posługuje się słownictwem potocznym, czy też używa określeń fachowych i rozumie ich znaczenie. Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze.

Ocena pracy w zespole (grupie):

W pracy grupowej każdy uczeń powinien być oceniany za wykonanie cząstkowego zadania, składającego się na cały projekt. Przy ocenie nauczyciel uwzględnia jego wkład pracy, zaangażowanie i umiejętności pracy w zespole.

Ocena zadań domowych:

Umiejętność gromadzenia i wyszukiwania odpowiednich informacji z różnych źródeł.
Przygotowanie planu działania w zadanym temacie ( ustnie lub na kartce).

Ocena aktywności na lekcji:

Ocenie podlega:

- aktywność ucznia w czasie zajęć;

- stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;

- zainteresowanie tematem lekcji;

- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.Kartkówki i sprawdziany oceniane metodą punktacji, stopnie wystawiane według przyjętych progów procentowych:

 1. od 0 do 29% - ocena 1

 2. od 30 do 49% - ocena 2

 3. od 50 do 69% - ocena 3

 4. od 70 do 89%- ocena 4

 5. od 90 do 100% - ocena 5

 6. powyżej 100% - ocena 6 ( punkty za zadanie wykraczające poza podstawę programową)

Inne osiągnięcia ucznia, np.:

- udział w konkursach,

- praca twórcza wykraczająca poza zakres programowy.

- wykonywanie prac na rzecz szkoły w czasie wolnym.2. Częstotliwość stosowania form sprawdzania wiedzy i umiejętności:

Częstotliwość stosowania form sprawdzania wiedzy uczniów będzie uzależniona od potrzeb
i możliwości danego zespołu klasowego.

III. KRYTERIA OCENIANIA

Opis wymagań, które trzeba spełnić aby uzyskać ocenę:

CELUJĄCĄ

Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć komputerowych w danej klasie, prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania nietypowe, osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu wojewódzkim, rejonowym lub krajowym. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

BARDZO DOBRĄ

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania zajęć komputerowych. Poprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości. Swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań, dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje. Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych.

DOBRĄ

Uczeń posiadł niepełny zakres wiedzy i umiejętności z zajęć komputerowych określonych programem nauczania w danej klasie. Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, zakres jego wiadomości przekracza wymagania zawarte w podstawie programowej. Sprawnie posługuje się systemem operacyjnym,

DOSTATECZNĄ

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania zajęć komputerowych na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy pomocy nauczyciela. Stosuje nabytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczyciela, umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego, umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe, popełnia liczne błędy merytoryczne,

DOPUSZCZAJĄCĄ

Uczeń posiada braki w opanowaniu podstawy programowej zajęć komputerowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki. Rozumie pytania i polecenia, zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania, wie czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane. Potrafi uruchamiać komputer i omawiane programy użytkowe. Potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności, popełnia liczne błędy merytoryczne.

NIEDOSTATECZNĄ

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu. Nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania, nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych, nie rozumie poleceń i pytań, nie wie czym zajmuje się informatyka i nie wie jakie są jej metody. Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego, nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym, w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne.

JAK UCZEŃ MOŻE POPRAWIĆ OCENĘ

Wykonując najgorzej ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją (np. w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu, jeśli tylko jest taka możliwość i można wierzyć, że będzie pracować samodzielnie.
Uczeń może poprawić ocenę 1 i 2 ze sprawdzianów, do poprawy może przystąpić tylko 1 raz. Obie oceny zostaną uwzględnione do średniej ważonej. 

ILE RAZY W SEMESTRZE UCZEŃ MOŻE BYĆ NIEPRZYGOTOWANY DO LEKCJI?

Dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją. Nie zwalnia to jednak z udziału ucznia w lekcji.CO POWINIEN ZROBIĆ UCZEŃ, GDY BYŁ DŁUŻEJ NIEOBECNY?

W miarę możliwości powinien nadrobić istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych lekcjach.

JAWNOŚĆ OCEN

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania osiągnięć.

Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestnictwa w zajęciach
i zadaniach dodatkowych. Powinien również zwrócić uwagę, szczególnie
w I roku nauczania zajęć komputerowych, na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania informacji
w domu uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera.

SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWEJ

Ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel biorąc pod uwagę średnią ważoną

Oceny ze sprawdzianów, osiągnięcia w konkursach wpisywane są do dziennika na zielono i mają wagę x3.

Oceny z kartkówek i odpowiedzi, wpisywane są do dziennika na niebiesko i mają wagę x2.

Pozostałe oceny: ćwiczenia wykonywane podczas lekcji na komputerze, praca w grupie, aktywność na lekcji, zadania domowe, wpisywane na czarno mają wagę x1

Przedziały ocen średniej ważonej:

0-1,54 ocena (1)
1,55-2,54 ocena(2)
2,55-3,54 ocena (3)
3,55-4,54 ocena (4)
4,55-5,54 ocena (5)
5,55-6,0 ocena (6)

Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.Opracował zespół nauczycieli zajęć komputerowych:

Gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly