Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa ciasteczek :) 

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

 

  Przedmiotowy System Oceniania -Zajęcia techniczne

 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z

Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w

sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w

szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843) , a także ze

Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:

-podręcznik „Jak to działa? 4 lub 5 w klasie 5

- w podręcznik z ćwiczeniami w klasie 6

-zeszyt przedmiotowy 32 kartkowy w kratkę

- przybory do pisania długopis, ołówek,

- przyrządy do kreślenia(linijka, cyrkiel, ekierka),temperówka.

W zależności od planowanych zadań wytwórczych uczniowie przynoszą na zajęcia niezbędne materiały i przybory , które nauczyciel podaje z wyprzedzeniem( minimum tydzień przed zajęciami)

 

Obowiązki Ucznia:

 

- Systematycznie uczestniczyć w zajęciach i punktualnie na nie przychodzić.

- Przynosić na lekcje: podręcznik ,zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, przybory kreślarskie,klej,nożyczki

- Systematycznie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy czy ćwiczenia oraz przygotowywać się do lekcji.

- Uczestniczyć we wszystkich pracach pisemnych i zapowiedzianych kartkówkach.

- Podczas prowadzenia notatek , kartkówek, podlegających ocenie udzielać odpowiedzi długopisem, piórem lub pisakiem niezmazywalnym.

- Zachowywać się kulturalnie i grzecznie, wysłuchiwać w ciszy i z szacunkiem opinii innych.

- Aktywnie uczestniczyć w lekcjach i angażować się we wszelkie czynności edukacyjne podejmowane w klasie na zajęciach lekcyjnych oraz zgodnie współpracować w grupie i z całym zespołem klasowym.

- Uzupełnić braki wynikające z nieobecności na 1-3 ostatnich lekcjach w ciągu 1 tygodnia, zaś braki wynikające z dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w terminie ustalonym z nauczycielem.

 

II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

 

1 Ocenie podlegają takie formy aktywności ucznia jak: kartkówki, odpowiedź ustna, praca wytwórcza wykonana tylko na zajęciach szkolnych,umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce , organizacja stanowiska pracy, bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami ,zeszyt, itp.

2 Kartkówki, prace wytwórcze i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

3 Krótkie kartkówki mogą obejmować materiał z ostatniej lekcji lub ostatniego omawianego działu.

4 Jeżeli uczeń opuścił pracę pisemną sprawdzającą z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu 10 dni .

5 Uczeń nie może poprawić oceny z kartkówki

6 Uczniowie nieobecni na ostatnich 1-3 lekcjach mają

dwa tygodnie na zaliczenie zadań wytwórczych oraz uzupełnienie tematów w zeszycie czy w ćwiczeniach. W przypadku dłuższej nieobecności, nauczyciel uzgadnia indywidualnie z uczniem termin zaliczenia.

7 Nie ma możliwości poprawienia ocen na 3 dni przed radą klasyfikacyjną( semestralną czy też roczną)

8 Każdy uczeń ma prawo do uzyskania oceny za zadania dodatkowe, wykraczające poza program biorąc udział w szkolnych lub międzyszkolnych konkursach Prace te, muszą być jednak wykonane samodzielnie w obecności nauczyciela.

9 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu

wojewódzkim, laureaci małych olimpiad przedmiotowych otrzymują ocenę celującą z przedmiotu na koniec roku szkolnego.

10 Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 5 oceny.

11 Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to kartkówki)Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Uczeń, który nie zgłosi nie przygotowania do lekcji otrzymuje upomnienie, które odnotowane będzie w zeszycie uwag

Uczeń zobowiązany jest do robienia pełnych notatek na lekcji. Konsekwencją trzykrotnego odnotowania braku pełnej notatki skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

12 Ocena semestralna i roczna nie może być średnią arytmetyczną otrzymanych przez ucznia ocen, gdyż każda z nich ma określoną wartość ( wagę ):

prace wytwórcze -3,

kartkówki -2,

systematyczna praca,aktywność na lekcji, praca domowa , zeszyt ćwiczeń,

estetyka prowadzenia zeszytu -1

 

13 Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę, udziela

informacji o tym co zrobił uczeń dobrze i jak powinien dalej pracować, by osiągać lepsze wyniki

14 Sprawdzone i ocenione kartkówki nauczyciel udostępnia uczniowi podczas zajęć lekcyjnych, a za pośrednictwem ucznia udostępnia jego rodzicom (prawnym opiekunom), niezwłocznie po dokonaniu oceny.

Sposób udostępniania:

- kartkówki są oddawane uczniom do domu,

-podpisane mają uczniowie obowiązek wkleić do zeszytu

 

III. KRYTERIA OCENIANIA

Ocena celująca:

- uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane

programem nauczania w danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie

przekraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i

twórczo rozwija własne uzdolnienia

- wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu

wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym

- jego zachowania i postawy są nienaganne

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji

- jest twórczy i kreatywny

- lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

- wzorowo prowadzi swoje ćwiczenia

Ocena bardzo dobra:

- uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych

sytuacjach

- jego zachowania i postawy są nienaganne

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji

bardzo dobrze prowadzi swoje ćwiczenia

Ocena dobra:

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania

opisane w podstawie programowej oraz

- poprawnie stosuje wiadomości

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne

- jego postawy i zachowania są poprawne

dobrze prowadzi  ćwiczenia

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej

oraz

- rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności

- jego zachowania i postawy są poprawne

prowadzi ćwiczenia

Ocena dopuszczająca:

Uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe o

niewielkim stopniu trudności, ale

- nie spełnia wymagań zawartych w podstawie programowej

- braki w opanowaniu minimum programowego nie przekreślają możliwości uzyskania

przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki

- jego zachowania i postawy są poprawne

prowadzi ćwiczenia

Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej

przedmiotu nauczania w danej klasie a braki w wiadomościach i umiejętnościach

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz

-nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności

- nie oddaje prac wytwórczych.

 

IV OCENA PRAC PISEMNYCH_ KARTKÓWEK

Podczas oceniania prac pisemnych- kartkówek stosowana jest zasada przeliczania punktów na ocenę według następującej skali procentowej:

0-29 % (1)
30-49 % (2)
50-69 % (3)
70-89 % (4)
90-100 % (5)
powyżej 100 % (6) punkty za zadanie wykraczające poza podstawę programową

 

V ZASADY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

włączanie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć

kierowanie przez ucznia praca zespołową

udział w konkursach przedmiotowych

zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych

zadania dodatkowe

 

VI Zasady pracy z uczniem z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej

 

Na podstawie opinii poradni wymagania edukacyjne z zajęć

technicznych zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

Opracował nauczyciel techniki

 
                              Opracował nauczyciel techniki

 

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly