Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa ciasteczek :) 

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

 

 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla drugiego etapu edukacyjnego w klasach IV-VI

w Szkole Podstawowej Nr 7 w Koszalinie.

 

Przedstawiony poniżej sposób oceniania, umożliwia każdemu uczniowi, który wykaże się zaangażowaniem i dobrą wolą, uzyskanie wysokiej oceny. Poziom sprawności fizycznej i rozwój motoryczny nie mają decydującego znaczenia.

 

Z uwagi na specyfikę przedmiotu i znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka na ocenę z wychowania fizycznego głównie ma wpływ świadome uczestnictwo dzieci i młodzieży w podnoszeniu i utrzymywaniu sprawności fizycznej, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego.

 

 

 

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój sportowy zmienny: obuwie, koszulkę, spodenki lub dresy i skarpetki.

 3. Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz w swoim zeszycie pomocniczym.

 4. Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych, co nauczyciel odnotowuje w swoim zeszycie i w dzienniku elektronicznym. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

 5. Testy sprawności fizycznej, sprawdziany wiadomości i umiejętności ruchowych są obowiązkowe.

 6. Do systemu oceniania zostaje wprowadzona średnia ważona, która określona jest w skali 1-3.

 7. Dla wszystkich sprawdzianów ze sprawności motorycznych i umiejętności ruchowych przypisana jest waga oceny 1

 8. Za aktywność i postawę na zajęciach, udział w zawodach międzyszkolnych - waga oceny 3

 9. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny ze sprawdzianu umiejętności ruchowych. Musi się to odbyć w ciągu bieżącego semestru po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Poprawioną ocenę nauczyciel odnotowuje w dzienniku obok oceny poprawionej, przy czym obie oceny są uwzględniane do średniej ważonej przy wystawieniu oceny śródrocznej lub rocznej.

 10. Ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel biorąc pod uwagę średnią ważoną w skali 1-3.

 11. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących procedur oceniania (z powodu nieobecności bądź nie brania czynnego udziału w lekcji) ma obowiązek poddania się tej formie w terminie ustalonym z nauczycielem wychowania fizycznego. Jeżeli uczeń nie skorzystał z zaliczenia nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.

 12. Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie w przebieg lekcji uczeń może otrzymać „+” . Trzy takie znaki w ciągu semestru zamienia się na ocenę cząstkową „bardzo dobrą”, zaś za niewykonywanie poleceń nauczyciela, przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji oraz brak zaangażowania uczeń może otrzymać „-”, który wpływa na ocenę semestralną lub roczną.

 13. Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich powinien uczestniczyć we wszystkich formach zajęć na lekcji wychowania fizycznego.

 14. W przypadku semestralnego bądź rocznego zwolnienia lekarskiego ucznia z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się – „zwolniony/a”.

 15. Krótkotrwałe zwolnienie lekarskie uczeń przekazuje nauczycielowi w-f. Gdy uczeń otrzymał długotrwałe zwolnienie lekarskie, rodzic pisze podanie skierowane do Dyrektora, dołącza zwolnienie lekarskie – Dyrektor zwalnia ucznia z ćwiczeń

( z całego półrocza lub roku).

12.Rodzice zwalniają dzieci z zajęć wychowania fizycznego do jednego tygodnia, następnie uczeń powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie ( w przypadku dalszej niedyspozycji).

13. Jeżeli aktywność sportowa pozaszkolna koliduje z aktywnością sportową szkolną wówczas nie jest ona brana pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej.

 

Przedmiot oceny

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność.

Skala ocen

1 – niedostateczna

2 – dopuszczająca

3 – dostateczna

4 – dobra

5 – bardzo dobra

6 – celująca

- dodatkowe oznaczenia +(plus), -(minus)

 

 

 

I. Formy, obszary, narzędzia i kryteria oceniania


Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu 6 komponentów składających się na ocenę końcową (semestralną i roczną).

 

1.Sprawność motoryczna.

Sprawność motoryczną (siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość) określamy na podstawie wyników uzyskanych w przeprowadzonych sprawdzianach. Ocenę sprawności motorycznej nauczyciel przeprowadza bez wcześniejszej zapowiedzi (zapowiada na początku każdego semestru). W drugim semestrze nauki nauczyciel winien wziąć pod uwagę w szczególności stan sprawności motorycznej ucznia w stosunku do stanu wyjściowego uzyskanego w pierwszym semestrze, tj. za poprawę osiągniętego wyniku może podwyższyć ocenę.

 

Motoryka:

Szybkość- bieg na 60m

Skoczność- skok w dal z rozbiegu, skok w dal z miejsca

Wytrzymałość- bieg na 600m dziewczęta, na 1000m chłopcy

Siła – rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską, siła mm brzucha

 

Ustalamy średnią ocenę ze wszystkich wykonanych sprawdzianów motorycznych w semestrze.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy lub braku zaangażowania wykonania próby motorycznej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie przystąpić do zaliczenia próby!

2. Umiejętności ruchowe ucznia oceniamy z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym semestrze (np. gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka, tenis stołowy). Szczegółowa tematyka oraz sposób oceniania znajduje się w planach wynikowych u każdego nauczyciela.

Ocena wybranej umiejętności ruchowej winna być poprzedzona jej nauką i doskonaleniem. Nauczyciel powinien powiadomić uczniów, co najmniej jedną jednostkę lekcyjną wcześniej o zamiarze przeprowadzenia oceny danej umiejętności.
Ocena

Kryteria i narzędzie sprawdzania umiejętności ruchowych:

Celująca

Uczeń wykonał bezbłędnie dodatkowe ćwiczenie, które wykracza poza program nauczania w danej klasie. Uczeń wykorzystuje oceniane ćwiczenie podczas gry.

Bardzo Dobra

Uczeń wykonał ćwiczenie bezbłędnie w dobrym tempie.

Dobra

Uczeń wykonał ćwiczenie z małymi błędami w dobrym tempie - błędy jednak w wyraźny sposób nie wpłynęły na poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie poprawnie, lecz w nienaturalnym tempie.

Dostateczna

Uczeń wykonał ćwiczenie z wyraźnymi błędami w dobrym tempie - błędy zakłóciły poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie z małymi błędami, lecz w nienaturalnym tempie.

Dopuszczająca

Uczeń wykonał ćwiczenie w sposób niedbały, z dużymi błędami w nienaturalnym tempie.

Niedostateczna

Uczeń bez podania przyczyny odmówił wykonania ćwiczenia lub w dniu sprawdzianu nie jest właściwie przygotowany (bez uzasadnienia) do zajęć z wychowania fizycznego.


3. Frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego

Uczestnictwo w zajęciach jest ważnym, żeby nie powiedzieć determinującym, elementem w realizacji procesu wychowania fizycznego. W zależności od ilości godzin nieobecnych, nieusprawiedliwionych na zajęciach lekcyjnych (sprawdzanych na każdych zajęciach) uczeń może uzyskać:

0 nieobecności –celujący

1-2 nieobecności – bardzo dobry
3-4 nieobecności - dobry
5-6 nieobecności – dostateczny

7 nieobecności -dopuszczający

8 i powyżej – niedostateczny

(zwolnienia lekarskie nie obniżają punktacji).4. Strój sportowy i higiena osobista – przygotowanie do zajęć

Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na higienę i właściwe przeznaczenie stroju (tylko do ćwiczeń fizycznych).

Za każdy przypadek braku stroju lub brak odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny stroju, nauczyciel stawia po jednym minusie, co w przeliczeniu na oceny przedstawiać się będzie następująco:

0 - 1 minusów – celujący
2-3 minusy - bardzo dobry
4 minusy - dobry
5-7 minusów – dostateczny

8-9 minusów - dopuszczający
powyżej 10 – niedostateczny

 

5. Aktywność i postawa ucznia w czasie lekcji i stosunek do wychowania fizycznego

Rozumiemy przez to postawę społeczną ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek), kulturę osobistą, zaangażowanie, systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności), stosunek do zajęć sportowych (wykonywanie ćwiczeń), przestrzeganie regulaminu sal i zasad BHP na lekcjach wf, godzenie się z porażką (fair play) i kulturalna radość ze zwycięstwa,
wykonywanie prostych przyborów, redagowanie gazetki, pomoc w organizacji imprez sportowych, przygotowanie referatu, pełnienie roli sędziego, pełnienie roli reportera, pomoc nauczycielowi w organizacji lekcji. Nauczyciel może oceniać uczniów po każdych zajęciach stawiając im odpowiednio plusy i minusy.

6. Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych, reprezentowanie szkoły

W zajęciach nadobowiązkowych, pozaszkolnych zawodach sportowych powinni brać udział wszyscy uczniowie, którzy spełniają określone warunki postawione przez nauczyciela wychowania fizycznego (np. poziom sprawności fizycznej, postawa społeczna, warunki zdrowotne).
Udział ucznia w dodatkowych zajęciach oceniamy dwa razy w roku (przed zakończeniem każdego semestru)

Udział we wszystkich zawodach sportowych, do których uczeń został wytypowany – celujący(6)


Udział w jakichkolwiek formach aktywności ruchowej zorganizowanej realizowanych systematycznie w klubach sportowych, organizacjach krzewiących kulturę fizyczną, grupach tanecznych, szkółkach pływackich itp. – celujący (6)

 

Jeżeli aktywność sportowa pozaszkolna koliduje z aktywnością sportową szkolną wówczas nie jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej.

 

Ocena końcowa (semestralna i roczna)
Ustala się na podstawie średniej oceny z ocen uzyskanych w ciągu całego semestru

Powyżej 5,60 - celująca

4.70 i 5,59 – bardzo dobra

3.70 -4.69 - dobra

2.70 -3,69 - dostateczna

1,50 -2,69 - dopuszczająca

Poniżej 1,50 - niedostateczna

Punktacje i inne znaki umowne (+, -) zapisywane są tylko w dziennikach nauczyciela wychowania fizycznego.

 

I. Częstotliwość sprawdzania i oceniania

Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas zajęć wychowania fizycznego. Przyjmuje się, że:

- sprawność motoryczną ocenia się dwa razy w roku szkolnym (w I i II semestrze),

- umiejętności ruchowe - 4-8 razy w semestrze w zależności od założeń programowych dla danej klasy,

- wiadomości – w trakcie i pod koniec I i II semestru nauki.

- Frekwencję – pod koniec I i II semestru

- aktywność - w trakcie i pod koniec I i II semestru

 

II. Zasady poprawiania ocen bieżących

Poprawianie ocen bieżących może wystąpić tylko wówczas, gdy uczniowie będą realizowali podobne treści programowe, tj. gdy wystąpią ku temu odpowiednie warunki lokalowo – sprzętowe, pogodowe, terminowe.

Chęć poprawy danej oceny należy zgłosić nauczycielowi wychowania fizycznego. Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny. Daną ocenę można poprawić tylko jeden raz. Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny.

 

 

2.   Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony/a”.

 

 1. Każdą ocenę uzyskaną na sprawdzianie uczeń może poprawić lub uzyskać w przypadku nieobecności na sprawdzianie -  w ciągu bieżącego semestru po ustaleniu terminu z nauczycielem. Termin ten może ulec zmianie, jeśli obecność ucznia przedłuża się lub stan jego zdrowia nie pozwala na udział w sprawdzianie. Zmiana terminu uzyskania bądź poprawienia oceny może także ulec zmianie w przypadku warunków pogodowych ( jeśli sprawdzian odbywa się na zewnątrz).

W przypadku opuszczenia usprawiedliwionego przez ucznia 50% zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel może wyznaczyć uczniowi termin i sposób sprawdzenia danych treści nauczania i umiejętności.

W przypadku, gdy zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego( zwolnienia od lekarza i na prośbę rodziców) przekroczą 50% wszystkich zajęć w danym semestrze – uczeń jest nieklasyfikowany, co może skutkować egzaminem klasyfikacyjnym lub niepromowaniem do następnej klasy w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych.

Na koniec semestru lub roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w całym roku szkolnym

                         Opracował zespół nuczycieli w - f

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly