Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa ciasteczek :) 

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: RELIGIA

 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843) , a także ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

 

 

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII

A/ Akty prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30/05/2014 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014, poz. 803).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27/08/2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977).

3. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 2010.

4. Konferencja Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach,

5. Komisja Wychowania Katolickiego w sprawie zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w szkołach.

B/ Publikacje:

Konferencja Episkopatu Polski, Komisja Wychowania Katolickiego, Podstawa programowa oraz program nauki religii dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, Kraków 2010;

O ocenianiu, Biblioteczka reformy nr 17, Warszawa 1999;

SOZAŃSKA E., KOWALSKA Ż, KUJAWA K., Ocena opisowa z religii dla pierwszego etapu

edukacyjnego, Toruń 1999;

SZPET J., Wymagania programowe. Jak sprawdzać i oceniać na katechezie?, Płock 1996.

 

C/ OGÓLNE KRYTERIA OCEN:

Przy ocenianiu ucznia, katecheta powinien uwzględnić w procesie edukacyjnym:

a/ wiadomości - odpowiednie w stosunku do poziomu i typu szkoły,

b/ osiągnięcia - nabyte przez ucznia w procesie nauczania umiejętności i sprawności,

c/ postawy moralne (wychowanie) - jako konsekwencja wiedzy intelektualnej oraz

praktyki religijnej (zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej, Kościoła lokalnego).

1. CELUJĄCY (6.0) - otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające pro-

gram nauczania w danej klasie oraz który rozwija samodzielnie własne uzdolnienia; po-

trafi teoretycznie i praktycznie korzystać z posiadanych wiadomości, a także proponować

nowatorskie rozwiązania wykraczające poza wyznaczony programem nauczania poziom

grupy/klasy; angażuje się w wysokim stopniu w życie Kościoła (schola, ministrantura,

olimpiady, konkursy...), czynnie uczestnicząc w życiu religijnym oraz prezentując wysoki poziom postawy moralnej.

2. BARDZO DOBRY (5.0) - otrzymuje uczeń, który w pełni opanował materiał przewidziany programem dla

danej klasy; potrafi umiejętnie (teoretycznie i praktycznie na poziomie wyznaczonym

przez program) korzystać z posiadanych wiadomości; jest zaangażowany w życie religijne Kościoła lokalnego/wspólnoty parafialnej.

3. DOBRY (4.0) - otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości przewidziane programem danej

klasy, ale w stopniu przekraczającym minimum programowe; potrafi poprawnie stosować posiadane wiadomości (teoretycznie i praktycznie); słabo angażuje się w życie religijne Kościoła lokalnego.

4. DOSTATECZNY (3.0) - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości przewidziane programem na poziomie minimum programowego; potrafi posłużyć się posiadanymi wiadomościami (teoretycznie i praktycznie) o średnim stopniu trudności; minimalnie angażuje się w życie religijne Kościoła.

5. DOPUSZCZAJĄCY (2.0) - otrzymuje uczeń, który posiada braki w opanowaniu wiadomości przewidzia-

nych programem na poziomie minimum programowego, lecz który rokuje nadzieję na

uzupełnienie braków; posiada umiejętności posługiwania się posiadanymi wiadomościami (teoretycznie i praktycznie) o niewielkim stopniu trudności; sporadycznie angażuje się w życie religijne Kościoła.

6. NIEDOSTATECZNY (1.0) - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzia-

nych programem, nawet na poziomie minimum programowego, co uniemożliwia mu dal-

sze zdobywanie wiedzy w tym zakresie; nie jest w stanie rozwiązać zadania/problemu o

elementarnym stopniu trudności; w ogóle nie angażuje się w życie religijne Kościoła.

 

 

 

 

 

 

1. OBSZARY OCENIANIA:

 

a/ słuchanie

b/ mówienie

(wypowiedzi dotyczące tekstów Pisma Świętego, tekstów mistyki oraz

duchowości chrześcijańskiej, recytacje modlitw, Psalmów...)

c/ czytanie

(dotyczy zarówno rozumienia, jak i techniki czytania)

d/ pisanie

(prace domowe, prace klasowe, kartkówki, ćwiczenia redakcyjne różnych form

wypowiedzi, prowadzenie zeszytu)

e/ nauka o treści objawienia chrześcijańskiego

(odpowiedzi, kartkówki, testy, sprawdziany)

f/ inne prace

(projekty, praca w grupach, redagowanie ogłoszeń z życia parafii, Kościoła

lokalnego, diecezjalnego, powszechnego, udział w konkursach).

 

 

2. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

 

a/ odpowiedź ustna

b/ praca kontrolna (test, sprawdzian)

c/ praca pisemna (wypowiedzi pisemne kształcące różne formy)

d/ kartkówki (materiał bieżący)

e/ prace domowe

f/ ekspresja twórcza

g/ inne.

 

 

3. CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA I OCENIANIA:

 

Uczeń jest oceniany według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. W każdym semestrze otrzyma średnio 12-15 ocen, w tym:

- czytanie ze zrozumieniem - 1 ocena

- analiza oraz interpretacja fragmentów Pisma Świętego w oparciu o nauczanie

Magisterium Kościoła (zakłada się znajomość dokumentów Magisterium - por.

poniżej) - 2 oceny

- sprawdziany - 2 oceny

- formy wypowiedzi pisemnej (praca domowa, referaty) - 3 oceny

- ekspresja twórcza (recytacja, prace plastyczne, własna twórczość literacka...) - 1 ocena

- kartkówki (materiał bieżący) - 3 oceny

- znajomość dokumentów Magisterium Kościoła (m. in. Katechizm Kościoła

Katolickiego) - 3 oceny

- zaangażowanie ucznia w życie religijne Kościoła parafialnego/lokalnego - 1 ocena

W miesiącu uczeń powinien otrzymać średnio od 3 do 4 ocen.

 

 

 

 

 

 

4. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA ORAZ ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

 

Forma

Częstotliwość

Ocena

Waga

Uwagi

Praca klasowa

jedna w semestrze

1-6

3

obowiązkowa dla wszystkich, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, odnotowana w dzienniku, poprzedzona lekcją powtórzeniowo-utrwalającą;

czas trwania ­? 1godz. lekcyjna,

sprawdziany

 

dwa w semestrze

1-5

2

zapowiedziany, zapisany w dzienniku; zakres materiału określony przez nauczyciela nie przekracza sześciu tematów lekcyjnych; czas trwania ? do 30 min

modlitwy

według potrzeb

1-5

3

zapowiedziane

kartkówki

według potrzeb

1-5

2

niezapowiadane, obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji; mogą być przeprowadzone na każdej lekcji

praca domowa

według potrzeb

1-5

2

 

praca na lekcji

według potrzeb

1-5

2

 

prace łączące formę ustną i pisemną (referat, własna twórczość itp.)

według potrzeb

1-5

2

 

wypowiedzi ustne

według potrzeb

1-5

1

 

konkursy

według potrzeb

6

3

 

aktywność

według potrzeb

1-6

2

 

prowadzenie zeszytu

raz w semestrze

1-6

2

systematyczne zapisywanie notatek, różnorodnych form wypowiedzi pisemnych, czytelne pismo, estetyczny wygląd zeszytu: bez skreśleń, rysunki związane z tematem katechezy, bez wyrywania kartek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na każdej lekcji nauczyciel ma prawo sprawdzać wiedzę i umiejętności zdobyte i utrwalone przez uczniów wcześniej np. modlitwy, Rok liturgiczny, Święta itp.

Uczeń może w ciągu semestru z przyczyn losowych dwukrotnie nie odrobić pracy domowej, nie mieć zeszytu przedmiotowego i jeden raz nie przygotować się do lekcji. Nie dotyczy to jednak zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów, prac domowych.

Aktywność uczniów może być nagradzana „plusami”. Za pięć „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. „Plusa” uczeń może otrzymać za:

      • nieskomplikowane, krótkie zadania domowe,

      • przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji,

      • zaangażowanie w pracę na lekcji.

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują ocenę celującą.

 

Ranga konkursu

Ocena

Waga

konkursy międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie

6

3

konkursy rejonowe, powiatowe, miejskie, międzyszkolne

6

2

konkursy szkolne

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje prac

Sposób oceniania

Prace klasowe

 

Zgodnie ze skalą procentową:

od 0 do 29 % max. liczby punktów ? ocena niedostateczna

od 30% do 49% max. liczby punktów ? ocena dopuszczająca

od 50 % do 69% max. liczby punktów ? ocena dostateczna

od 70% do 89 % max. liczby punktów ? ocena dobra

od 90 % do 100% max. liczby punktów ? ocena bardzo dobra

powyżej 100% max. liczby punktów ? ocena celująca

 

Sprawdziany,

kartkówki,

 

 

Zgodnie ze skalą procentową:

od 0 do 29 % max. liczby punktów ? ocena niedostateczna

od 30% do 49% max. liczby punktów ? ocena dopuszczająca

od 50 % do 69% max. liczby punktów ? ocena dostateczna

od 70% do 89 % max. liczby punktów ? ocena dobra

od 90% do 100% max. liczby punktów ? ocena bardzo dobra

powyżej 100% max. liczby punktów ? ocena celująca

 

Praca w grupach

 

Wkład w pracę (obserwacja nauczyciela) – 0-3 punkty

Umiejętność pracy w grupie (relacje interpersonalne) – 0-3 punkty

Wynik pracy (prezentacja ustna lub graficzna) – 0-3 punkty

9 punktów – bardzo dobry

7-8 punktów – dobry

6 punktów – dostateczny

4-5 punktów – dopuszczający

0-3 punkty – niedostateczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OCENA PRAC PISEMNYCH Z RELIGII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TERMINY ODDAWANIA SPRAWDZIANÓW / POPRAWA SPRAWDZIANÓW / OCENA SEMESTRALNA

 

Czas sprawdzania sprawdzianów przez nauczyciela wynosi 14 dni, natomiast kartkówki 7 dni. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma 7 dni na przystąpienie do ich napisania. Poprawa oceny ze sprawdzianu i pracy klasowej, tylko jeden raz i obejmuje ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Obie oceny otrzymane ze sprawdzianu i jego poprawy są brane do średniej. Sprawdziany i kartkówki należy pisać niezmazywalnym długopisem lub piórem.

Na ocenę semestralną lub/i roczną wpływają otrzymane przez ucznia oceny cząstkowe. Najważniejsze z nich to oceny z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek oraz prac pisemnych wykonywanych na lekcjach. Pozostałe oceny: za pracę na lekcjach (samodzielną oraz w grupach), aktywność oraz zadania domowe – to oceny, które mogą zarówno podwyższyć, jak i obniżyć ocenę semestralną lub/i roczną, ale o niej nie decydują. Ocena semestralna lub/i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

 

                                                          Opracował zespół nauczycieli religii:

                                                                                             mgr Weronika Krajewska

                                                                                            mgr Beata Kuczyńska

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly