Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa ciasteczek :) 

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

 

Przedmiotowy system oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1278) oraz Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny Systemem Oceniania.I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

System oceniania w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie wspomaga realizację

celów edukacyjnych szkoły zgodnie z "Podstawą programową kształcenia ogólnego

dla szkół podstawowych" zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik nr 2).


Ocenianie postępów uczniów w klasach I-III

 • uwzględnia wysiłek ucznia i osiągnięte przez niego efekty pracy

 • odnosi się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych każdego ucznia
II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA ORAZ ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ

W klasach 1-3 stosuje się ocenę bieżącą, śródroczną i końcoworoczną.


Ocenianie bieżące


Osiągnięcia i postępy ucznia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastyczno -technicznej, muzycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, nowożytnego j. obcego – j. angielskiego określa się w skali punktowej od 1 do 6:

6 pkt. - doskonale, znakomicie, wspaniale, celująco,

5 pkt. - biegle, bardzo dobrze, prawidłowo

4 pkt.- dobrze, poprawnie, sprawnie

3 pkt.- wystarczająco, przeciętnie, dostatecznie

2 pkt.- słabo, błędnie, niechętnie

1 pkt. – źle, niewystarczająco


Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

6 pkt. - Uczeń wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres treści przewidzianych programem dla danego poziomu. Samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy, inicjuje rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje szczególne umiejętności oraz postawę twórczą .

5 pkt. - Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.


4 pkt. - Uczeń opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach.


3 pkt. - Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji.


2 pkt. - Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie czasu.


1 pkt. - Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.


Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

6 pkt.

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

5 pkt.

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

4 pkt.

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki

3 pkt.

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca,

wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.

2 pkt.

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

1 pkt.

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z

nauczycielem i rodzicami.


Na system oceniania bieżącego składa się także ocena wyrażona w postaci:
a) pochwał ustnych na forum klasy i szkoły

b) wyróżnień w klasie i na apelach

c) dyplomów

d) symboli graficznych według uznania wychowawcy (w formie pieczątek,

znaczków, naklejek aktywizujących, notatek w zeszytach informujących o

postępach w nauce typu: BRAWO, WSPANIALE, DOBRZE.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


Szczegółowe kryteria oceniania z j. nowożytnego są zawarte w PSO z j. angielskiego w klasach 1-3.


Podstawą do wystawienia bieżącej oceny z zachowania jest obserwacja ucznia w następujących obszarach :

 • kultura osobista (stosunek do dorosłych i rówieśników, poszanowanie tradycji, zachowanie podczas wycieczek , apeli, uroczystości, w miejscach publicznych)

 • stosunek do obowiązków ( poszanowanie własności osobistej i cudzej, wypełnianie poleceń, respektowanie ustalonych zasad i norm, punktualność)

 • zaangażowanie i inicjatywa ( udział w konkursach i zawodach sportowych, samodzielne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły, przeciwdziałanie przemocy)Informacje o przejawach zachowania będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym za pomocą znaków ,,+”, ,,-‘’ w trzech obszarach: kultura osobista, stosunek do obowiązków szkolnych, zaangażowanie i inicjatywa: „+” oznacza postawę godną wyróżnienia i pochwały

  • - ” oznacza zachowanie niewłaściwe, wymagające poprawy

Mogą być opatrzone opisem w postaci skrótów literowych, które indywidualnie określa wychowawca.


Bieżąca ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem w dzienniku - oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania:

 • celujący (6),

 • bardzo dobry (5),

 • dobry (4),

 • dostateczny (3),

 • dopuszczający (2),

 • niedostateczny (1).

Szczegółowe kryteria oceniania z religii zawarte są w PSO z religii w klasach 1-3. 

 

 

 

Ocenianie śródroczne i końcoworoczne

W I etapie edukacyjnym oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ocenami opisowymi uwzględniającymi osiągane przez ucznia postępy w zachowaniu oraz w zakresie edukacji: polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego

oraz języka angielskiego.


Śródroczna ocena opisowa przedstawiona jest w formie karty oceny opisowej zachowania i postępów w nauce.

Ocena roczna sporządzona jest na podstawie opisowej oceny śródrocznej i bieżącego oceniania. Stanowi podstawę promowania do następnej klasy.


Śródroczna i roczna ocena z religii jest oceną cyfrową.

 

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Edukacja polonistyczna


 • Wypowiedzi ustne

Wypowiedzi ustne typu opowiadanie przeczytanych lub wysłuchanych tekstów, swobodne wypowiedzi na określony temat, wyrażanie własnych

sądów, spostrzeżeń, opinii, traktuje się jako formę aktywności na zajęciach i ocenia zgodnie z ogólnymi kryteriami oceniania


 • Czytanie

Cechy czytania:

Czytanie poprawne - uczeń prawidłowo odczytuje wyrazy, nie opuszcza liter, sylab, wyrazów, nie przestawia, nie zniekształca końcówek wyrazów.

Czytanie płynne - uczeń czyta tekst całymi wyrazami lub zdaniami, nie zatrzymuje się zbyt długo nad poszczególnymi wyrazami lub ich częściami, nie bierze "oddechu" w połowie wyrazu. Czytanie płynne, choć może być powolne, zapewnia równomierność czytania.

Czytanie wyraziste – uczeń poprawnie wymawia głoski. Czytanie wyraziste polega na zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu właściwej intonacji, zastosowaniu odpowiedniego tempa itp. Czytanie to ma wydobyć walory uczuciowe tekstu. tj. pauzy gramatyczne (umiejętność właściwego zachowania znaków przestankowych przy czytaniu) i pauzy psychologiczne (umiejętność oddzielenia pod względem nastroju różnych partii czytanego tekstu).

Czytanie biegłe - polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, na płynnym i poprawnym odczytywaniu wyrazów, na zachowaniu właściwych akcentów logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi oraz tych akcentów, które podkreślają ważne dla zrozumienia sensu wyrazy. Warunkiem czytania biegłego jest jednoczesne rozumienie tekstu.


Technikę czytania ocenia się za pomocą punktów w skali od 1 do do 6 według następujących kryteriów:

6 - czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty bez przygotowania,

5 - opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z intonacją,

4 - czyta wyuczony tekst płynnie, poprawnie, nie zawsze stosuje intonację lub nie zawsze zwraca uwagę na znaki przestankowe ,

3 - czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami popełniając pomyłki, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe,

2 - czyta wolno, wyrazami, często przekręca wyrazy, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe,

1 - czyta sylabizując, wolno i często niepoprawnie składa wyrazy.


Czytanie ze zrozumieniem

Umiejętność czytania cichego ze zrozumieniem podlega ocenie według sześciostopniowej skali punktowej od 1 do 6.


 • Pisanie

Przepisywanie

Przepisywane przez ucznia teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 według następujących kryteriów:

6 – uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie; pismo kształtne, staranne i estetyczne

5 – uczeń przy przepisywaniu nie pomija żadnego wyrazu, nie popełnia żadnego błędu

ortograficznego

4 – uczeń przy przepisywaniu popełni 1 błąd ortograficzny lub pominie fragment tekstu

3 – uczeń przepisuje tekst pomijając wyrazy, popełniając nie więcej niż 2 błędy ortograficzne

2 – uczeń przepisuje tekst popełniając więcej niż 2 błędy ortograficzne

1 – uczeń pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze


Pisanie z pamięci i ze słuchu ocenia się za pomocą ocenia się za pomocą sześciostopniowej skali punktowej od 1 do 6 według ustalonych kryteriów, które są omawiane z uczniami przed przystąpieniem do pracy.


Formy pisemne typu opis, list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia ocenia się za pomocą sześciostopniowej skali punktowej od 1 do 6 według ustalonych kryteriów, które są szczegółowo omawiane z uczniami przed przystąpieniem do redagowania określonej formy wypowiedzi.


 • Wygłaszanie z pamięci wierszy, fragmentów prozy

Wygłaszane z pamięci teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej

od 1 do 6 według następujących kryteriów:

6 - bezbłędnie odtwarza z pamięci dłuższe teksty uwzględniając znaki przestankowe,

właściwe tempo i zmianę siły głosu,

5 - bezbłędnie odtwarza z pamięci tekst uwzględniając znaki przestankowe,

4 - dobrze opanowany tekst pamięciowo, nie zawsze uwzględnia znaki przestankowe,

3 - niedokładnie zapamiętany tekst, sporo pomyłek, wolne tempo, bez uwzględnienia znaków

przestankowych,

2 - tekst wygłaszany przy znacznej pomocy nauczyciela,

1 - uczeń nie potrafi odtworzyć tekstu nawet przy pomocy nauczyciela.


 • Gramatyka

Wiadomości i umiejętności gramatyczne (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I - III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów.


Edukacja matematyczna

Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów .

Odpowiedzi ustne np. obliczenia, układanie i rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych, traktuje się jako formę aktywności uczniów klas I-III.


Edukacja przyrodniczo-społeczna

Wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczo-społecznej (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I – III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów

Wypowiedzi ustne np. wnioskowanie, wyrażanie własnych sądów, spostrzeżeń, opinii traktuje się jako formę aktywności na zajęciach .

Oceny za prace pisemne, sprawdzające osiągnięcia uczniów (dyktanda, sprawdziany, testy) wyrażają się w skali punktowej od 1 do 6, mogą być też opatrzone komentarzem.

Edukacja plastyczno-techniczna

Wiadomości i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych, podstaw techniki i kultury pracy nauczyciel sprawdza i ocenia w trakcie ćwiczeń i działań praktycznych uczniów. Punkty są odnotowywane w dzienniku.

Prace plastyczno-techniczne ucznia ocenia się za pomocą punktów w skali od 1 do do 6 według następujących kryteriów:

6 - praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie, dokładnie i uznana przez większość rówieśników (wyróżniona) za szczególnie oryginalną i pomysłową,

5 - praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie,

4 - praca zgodna z tematem, w miarę staranna, dokładna, poprawna i estetyczna, niezbyt bogata w szczegóły,

3 - praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat,

2 - praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w szczegóły, niedokończona

(z powodu braku chęci do jej wykończenia),

1 - praca zniszczona przez ucznia, nie oddana do oceny.


Edukacja muzyczna

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:

- stopień indywidualnego zaangażowania,

- aktywność,

- osobiste predyspozycje.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel ocenia wiadomości i umiejętności muzyczne przy pomocy sześciostopniowej skali

cyfrowej od 1 do 6 w sposób następujący:

6 – uczeń posiada szczególne walory głosowe i umiejętności muzyczne, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności muzycznej, zawsze chętnie śpiewa indywidualnie, a jego wykonanie wzbudza zachwyt i uznanie.

5 - śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki, akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych, wyraża muzykę ruchem, samodzielnie określa tempo i nastrój słuchanych utworów, tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań i wierszy.

4 - poprawnie śpiewa, najczęściej zbiorowo, poznane piosenki, wyraża muzykę ruchem.

3 - próbuje śpiewać poznane piosenki, ale nie zna dobrze słów, próbuje wyrażać muzykę ruchem.

2 - biernie uczestniczy w zajęciach, niechętnie śpiewa piosenki, nie zna ich słów.

1 - nie próbuje śpiewać piosenek nawet wspólnie z klasą.


Edukacja motoryczno - ruchowa

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:

- stopień zaangażowania,

- aktywność,

- indywidualne predyspozycje.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel stosuje sześciostopniową skalę cyfrową od 1 do 6 w sposób następujący:

6 – uczeń wyróżnia się sprawnością fizyczną na tle klasy, bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych,

5 – uczeń chętnie podejmuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, chętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych, współdziała w zabawach przestrzegając obowiązujących w nim reguł,

4 – podejmuje większość działań ruchowych objętych programem edukacji wczesnoszkolnej, przeważnie precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, poprawnie wykonuje większość ćwiczeń fizycznych,

3 – z pomocą nauczyciela wykonuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, mało precyzyjnie wykonuje ruchy, niezbyt chętnie uczestniczy w grach i zabawach sportowych, nie zawsze przestrzega reguł i zasad bezpieczeństwa,

2 – uczeń mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej postawy i zaangażowania na zajęciach ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie, niedokładnie, nieprecyzyjnie, niechętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych oraz w zabawach rytmiczno-tanecznych, nie przestrzega reguł obowiązujących w zabawach,

1 - uczeń nie uczestniczy w zabawach ruchowych, nie chce wykonywać żadnych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela.


Zajęcia komputerowe

Ocenie podlegają między innymi:

a) Ćwiczenia praktyczne przy komputerze

b) Postawy (w ocenie postaw ucznia bierze się pod uwagę: aktywność, pracę w grupie, samodzielność, prezentację pracy, przygotowanie do lekcji i pracę domową).

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

6 – działania ucznia wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem, zawierają własne, oryginalne pomysły. Uczeń spełnia wymagania ponadpodstawowe określone w programie nauczania, potrafi korzystać ze źródeł poza podręcznikowych. Swobodnie operuje terminologią informatyczną, jest samodzielny i twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, dąży do samodoskonalenia, przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia, przejawia inicjatywę. Przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

5 – uczeń potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności, operuje poznaną terminologią informatyczną. Praca jest samodzielna, występują przemyślane przez ucznia elementy wyczerpujące temat w zakresie wymagań programowych. Uczeń wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany w pracę, aktywny i przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

4 – wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i nie widać inwencji twórczej ucznia. W pracy i w odpowiedziach dopuszczalne są nieliczne błędy. Uczeń rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu posługuje się nią. Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i systematyczności w działaniu.

3 – uczeń zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem, zna klawiaturę, spełnia wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało samodzielny, czasami wymaga mobilizacji i ukierunkowania ze strony nauczyciela. Wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje, wykonana praca nie jest wyczerpująca czy estetyczna, występują błędy. Uczeń jest słabo zaangażowany w pracę grupy, nie zawsze przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

2 – uczeń posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy ze strony nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i działania

praktycznego. Zadania wykonuje nieestetycznie, niesamodzielnie. Przy pomocy nauczyciela potrafi poruszać się w środowisku Windows. Uczeń słabo angażuje się w pracę, często nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

1 – uczeń nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny organizacji pracy. Nie spełnia wymagań podanych kryteriów ocen pozytywnych.


IV. UWAGI KOŃCOWE

1. Informacje na temat osiągnięć i postępów ucznia w nauce i zachowaniu otrzymuje rodzic podczas zebrań oraz konsultacji.

2. Rejestrowanie bieżących osiągnięć uczniów ( w formie punktów 1-6) prowadzone  będzie w dziennikach lekcyjnych według następujących treści edukacyjnych:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

edukacja polonistyczna:

 • mówienie i słuchanie, czytanie, pisanie,

 

 

edukacja matematyczna:

 • liczenie, zadania tekstowe, umiejętności praktyczne

  edukacja przyrodniczo-społeczna:
 • wiedza przyrodnicza, umiejętności praktyczne

edukacja plastyczno –

 

 

 

 

techniczna:

 • wytwory dziecięce, przygotowanie do lekcji

 

 

edukacja ruchowa:

 • aktywność ruchowa, zabawy i gry zespołowe,

 

 

 edukacja muzyczna:

 • rytm, śpiew, słuchanie i odbiór muzyki

 

 

język nowożytny- j. angielski

 • słuchanie(rozumienie), mówienie, czytanie, pisanie


zajęcia komputerowe:

 • obsługa komputera, korzystanie z programów i gier edukacyjnych.


 

 3. Przedstawione zmiany obowiązują od 1 września 2016.

4. Zostały dostosowane do obowiązujących przepisów prawa i wymagań towarzyszących prowadzeniu dziennika elektronicznego.

5. Dla punktów określających osiągnięcia i postępy uczniów ustala się następujące oznaczenia kolorem :

 • czarny - praca w domu

 • niebieski – praca samodzielna podczas lekcji

 • zielony - prace pisemne sprawdzające osiągnięcia uczniów(dyktanda, sprawdziany, testy, karty pracy)

6. Na zakończenie I etapu edukacji w klasie trzeciej przewiduje się test kompetencji dla trzecioklasistów

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly