tel.: 94 348 07 04
mail: sekretariat@sp7koszalin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7

im. I Armii Wojska Polskiego

Zastępstwa

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA

Bezpłatne podręczniki

ZARZĄDZENIE nr 8

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

§2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

 1. szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

 2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny- ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

 3. rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

 4. podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Koszalin

§3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

 2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane ) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

 3. Wypożyczenia ( użyczenia ) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów.

 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

 5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

 6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również winnym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

 7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom na podstawie imiennych kart wypożyczenia podręczników, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej, zaś drugi otrzymuje rodzic.

 8. Wzór karty wypożyczenia podręczników stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 9. Rodzic ponadto potwierdza podpisem na imiennej liście odbiór darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 10. Za zebranie od rodziców podpisanych kart wypożyczenia podręczników oraz list potwierdzających odbiór darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

§6

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§7

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 1 lipca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki- nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, oraz znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, jego zniszczenia, bądź niezwrócenia rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu podręcznika. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

5. W przypadku zgubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, jego zniszczenia, bądź niezwrócenia rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego. Wpłaty dokonuje się na konto bankowe szkoły.

6. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

7. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor szkoły na podstawie kwoty wynikającej z faktury zakupu lub aktualnych cen wydawcy i wartości podręcznika określonej przez MEN.

8. Zapisu ustępu 4 i 5 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§8

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem i do utrzymania go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

2. Uczniowie są zobowiązani do właściwego obłożenia książki zabezpieczającego przed uszkodzeniem okładki.

3. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów, notatek i zakreśleń.

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§9

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§10

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 - 5 szkoły podstawowej.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§11

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§12

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 2. Traci moc zarządzenie nr 7 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

………………………………………………

podpis Dyrektora