tel.: 94 348 07 04
mail: sekretariat@sp7koszalin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7

im. I Armii Wojska Polskiego

Zastępstwa

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA

Prawa i obowiązki ucznia

Jak się zachować, by poprawić swoje kontakty z innymi ludźmi?

.       1/W czasie przerw zachowuj się tak, aby nie zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu kolegów. Nie biegaj, nie popychaj innych, nie podstawiaj nóg, nie spychaj z ławeczek, nie bij, nie krzycz                                           .

         2/Spędzaj przerwy poza salą lekcyjną, w czytelni, na korytarzu, boisku.                                                                  

         3/ Chodź prawą stroną klatki schodowej.

          4/Nie przynoś do szkoły przedmiotów niebezpiecznych.

           5/Szanuj mienie szkolne, nie niszcz ławek, krzeseł, gazetek, wyposażenia toalet, itp.

           6/Wychodząc z toalety, zgaś światło i zamknij drzwi.

           7/Dbaj o czystość i porządek w salach lekcyjnych, na korytarzach, w toaletach i na terenie wokół szkoły .

            8/ Dbaj o schludny wygląd i higienę osobistą, aby innym przyjemnie było przebywać w twoim towarzystwie.

           9/Spędzaj przerwy poza salą lekcyjną , w czytelni, na korytarzach, boisku.

            10/Bądź pogodny, jeśli jest okazja uśmiechaj się do ludzi.

           11/Staraj się słuchać, a słuchając patrz na tego kto do Ciebie mówi. Pozwól innym mieć swoje zdanie.

           12/Jeślinie odpowiada ci czyjeś towarzystwo po prostu go unikaj, zamiast wdawać się w kłótnie, itp.

          13/Zwracaj się do kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły w sposób grzeczny życzliwy i kulturalny. Nie mów komuś tego, czego sam nie chciałbyś usłyszeć

          14/Dbaj o kulturę swojego języka nie używaj przekleństw i wulgaryzmów

           15/Jeżelijesteś świadkiem bójki lub innej sytuacji zagrażającej zdrowiu, czy bezpieczeñstwu innych zgłoś to natychmiast nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły.

          16/Przestrzegaj punktualności nie spóźniaj się na zajęcia lekcyjne.

              17/Przychodź do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć.   UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
                                                     § 1
1. Obowiązekszkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. 
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat. 
3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:
          a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
         b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu
wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka,
         c) dzieci spoza Koszalina, jeżeli wyrazi na to zgodę organ prowadzący szkołę.
                                                  § 2
1. Uczeń ma prawo do:
                  a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
                    b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
                   c) poszanowania swej godności, przekonał i własności;
                   d) swobody wyrażania myśli i przekonał, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
                     e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
                   f) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
                 h) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
                i)nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów, dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piętek). 
2. Uczniowie maję prawo poprzez działalność samorządową, pod opiekę wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:
           a) Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki,
            b) Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na terenie szkoły,
             c) Święto Szkoły,
             d) Dzień Dziecka i Sportu,
              e) imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.
3. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone. 
4. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidual­nego w domu. 
5. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wycho­wawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia ocenę niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresował. 
6. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym. 
7. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze (przed feriami zimowymi), nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen na nowy semestr.
                                       § 3
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
      a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i in­nych pracowników szkoły;
      b) szanować i chronić przekonania i własne innych osób;
     c) przeciwstawiać się przejawom brutalności;
     d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;
     e) dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
     f) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowa­dzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu; 
    g) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania fizycznego, ...
     h) zostawiać okrycia wierzchnie w szafkach.
2. Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie obowiązki i prawa wynikające z ro zdziału VI § 6
3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
4. Uczniowie maję obowiązek szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który  wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
5. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontroluję jej stan po skoń­czonych zajęciach.
6. Uczniowie nie mogę opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
8. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka, jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Wszystkie zwolnienia powinny być odnotowane w dzienniczku.
9. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
                                     § 4
1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
       a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
         b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;
        c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
     a) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;
     b) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
3. Ubiór codzienny ucznia jest ściśle określony:
        a) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy;
         b) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu;
          c) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki;
          d) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
                                   § 5
1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
          a) pochwałę wychowawcy wobec klasy;
           b) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli;
           c) list pochwalny do rodziców;
           d) dyplom uznania;
           e) nagrodę rzeczową.
           f) wpis absolwenta do „Złotej Księgi”;
            g) świadectwo z biało – czerwonym paskiem;
           h) złożenie wniosku o Nagrodę Prezydenta Miasta.
2. Wpis do Złotej Księgi przysługuje uczniowi, który:  
          a)przez wszystkie lata był uczniem Szkoły Podstawowej Nr 7;
           b) osiągał wyniki w nauce powyżej średniej 4,75;
           c) miał wzorowe zachowanie;
           d) reprezentował Szkołę na konkursach miejskich , rejonowych , wojewódzkich i osiągał tam wyróżnienia i nagrody;
            e) pracował aktywnie na rzecz społeczności szkolnej.
3. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnoto­wuje się na świadectwie szkolnym. 
                                      § 6
1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniow­skiego poprzez:
                 a) upomnienie wychowawcy klasy;
                 b) upomnieniem lub naganę dyrektora szkoły;
                 c) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
                d) zakazem reprezentowania szkoły na zewnętrz;
                e) przeniesieniem do równorzędnej klasy;
                f) przeniesieniem do innej szkoły za zgodę Kuratora Oświaty.
2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:
                    a) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w re­gulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszę pożądanych efektów;
                     b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i ży­ciu innych uczniów;
                    c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele sa­morządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary. 
4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkol­nego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dnipostanawia:      
        a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
        b) odwołać karę;
        c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 
6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły. 
7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.