Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa ciasteczek :) 

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

 

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

w klasach VII - VIII

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843) , a także ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego uwzględnia następujące obszary wiedzy i umiejętności ucznia:

 • Rozumienie tekstu słuchanego

 • Rozumienie tekstu czytanego

 • Pisanie

 • Mówienie

 • Funkcje i środki językowe

 1. Prawa i obowiązki ucznia:

 1. Uczeń pracuje na ocenę przez cały rok szkolny.

 2. Ocena prac pisemnych - w zależności od procentu opanowanego materiału uczeń będzie otrzymywał następujące oceny:

       • od 0 do 29 % max. liczby punktów – 1

       • od 30% do 49% max. liczby punktów – 2

       • od 50 % do 69% max. liczby punktów – 3

       • od 70% do 89 % max. liczby punktów – 4

       • od 90 % do 100 %max. liczby punktów – 5

       • powyżej 100% - 6 ( punkty za dodatkowe zadania, nieobowiązkowe, znacznie wykraczające poza podstawę programową)

 1. Każda ocena musi być jawna, obiektywna i umotywowana.

 2. Oceny z prac klasowych uczeń wpisuje, a kartkówki wkleja do zeszytu i daje rodzicom do podpisu.

 3. Obowiązkiem ucznia jest wykonywanie pracy domowej.

 4. Zeszyt, książka i ćwiczenia są na lekcji obowiązkowe.

 5. Uczniowi może zdarzyć się w ciągu semestru z przyczyn losowych trzykrotnie nie przygotować się do lekcji (brak pracy domowej, brak zeszytu, ćwiczeń, książki).

 6. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji.

 7. W przypadku nie poinformowania nauczyciela uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. Do zapowiedzianych prac pisemnych uczeń musi być zawsze przygotowany.

 8. W szczególnych sytuacjach uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych; uzgadnia z nauczycielem termin i formę uzupełnienia braków.

 9. Osoba, która w czasie pisania kartkówki, sprawdzianu czy innej pracy pisemnej zostanie przyłapana na zaglądaniu do kartki kolegi/koleżanki lub korzystaniu z innych niedozwolonych form pomocy (ściąg) otrzymuje ostrzeżenie w postaci minusa zapisanego na pracy. Jeśli wyżej opisana sytuacja się powtórzy podczas tej samej lekcji, to taki uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

 10. Uczeń ma prawo do poprawy niesatysfakcjonującej go oceny klasyfikacyjnej – semestralnej i rocznej zaproponowanej przez nauczyciela. Oceną taką może być ocena niedostateczna, dopuszczająca, a nawet dostateczna lub dobra.

 11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ma obowiązek umożliwienia uczniowi poprawienia grożącej mu oceny niedostatecznej lub innej niesatysfakcjonującej oceny klasyfikacyjnej poprzez wyznaczenie zakresu treści do nauczenia, formy sprawdzenia tychże treści w terminie do trzech tygodni od dnia poinformowania go o tej ocenie.

 1. Kryteria wymagań w stosunku do uczniów z dysfunkcjami.

Wymagania dostosowuje się dla uczniów indywidualnie na podstawie konkretnej opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Słaba technika czytania, mylenie liter, przestawianie i słabe tempo czytania rzutują na ogólne rozumienie tekstów i poleceń, wobec czego nauczyciel wydłuża czas przeznaczony na przyswojenie treści modułów tematycznych, udzielenie odpowiedzi ustnych, zezwala na dłuższą chwilę zastanowienia się w celu przypomnienia sobie obcojęzycznych słówek i całych fraz, pozwala pisać sprawdzian w czasie dłuższym od pozostałych uczniów, dodatkowo wyjaśnia polecenia i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia. Liczba popełnianych błędów ortograficznych nie ma wpływu na końcową ocenę z prac pisemnych. Dopuszcza się możliwość odpytywania podczas konsultacji indywidualnych.

II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA ORAZ ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ

1. Prace klasowe :

 • nie mniej niż dwie w semestrze. Ilość prac klasowych uzależniona jest od zakończonych partii materiału;

 • każda praca klasowa powinna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą oceną;

 • termin oddania prac klasowych nie powinien przekraczać dwóch tygodni;

 • wyniki prac klasowych powinny zostać omówione;

 • uczeń ma prawo raz poprawić wynik niekorzystny (ocenę niedostateczną lub dopuszczającą) z prac klasowych w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawiona, ostateczna ocena, jest średnią arytmetyczną obu ocen;

 • są obowiązkowe dla wszystkich uczniów;

 • jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać z cała klasą, to powinien to uczynić w ciągu 10 dni po przyjściu do szkoły, po uzgodnieniu terminu z nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;

 • uczeń, który celowo unika pisania prac klasowych, traci przywilej pisania ich w innym terminie;

2. Kartkówki – zapowiedziane i niezapowiadane, obejmujące zakres materiału z 3 ostatnich lekcji

3. Wypowiedzi ustne

 • Odpowiedzi ustne – obejmują zakres materiału z 3 ostatnich lekcji

 • Wypowiedzi w klasie tzw. aktywność - „+” i „-” według uznania nauczyciela

 • Inne np. recytacja, dialog, ćwiczenia komunikacyjne, głośne czytanie

4. Praca na lekcji

5. Prace domowe

6. Prace projektowe

7. Prace dodatkowe

8. Udział w konkursach przedmiotowych – oceniany w zależności od wkładu pracy oraz zajętego miejsca.

III. ŚREDNIA WAŻONA

1. Każdej ocenie szkolnej nauczyciel przypisuje wagę o wartości 1, 2, 3.

2. Wagi poszczególnych kategorii są następujące:

Praca klasowa – 3 (ocena: 1-6)

Odpowiedź ustna – 2 (ocena: 1-5)

Kartkówka – 2 ( ocena: 1-5)

Aktywność – 2 ( ocena: 1-5)

Praca domowa – 1 ( ocena: 1-6)

Praca na lekcji – 1 (ocena: 1-5)

Projekt – 1 ( ocena: 1-6)

Udział w konkursach szkolnych – 2 (ocena: 5-6)

Udział w konkursach międzyszkolnych – 3 (ocena: 5-6)

3. Oceny w zależności od wagi mają różne kolory zapisu w dzienniku elektronicznym:

czarny - waga 1

niebieski - waga 2

zielony - waga 3

4. Ocenę roczną i śródroczną ustala nauczyciel biorąc pod uwagę średnią ważoną według następującego schematu:

0 – 1,54 ocena niedostateczna

1,55 – 2,54 ocena dopuszczająca

2,55 – 3,54 ocena dopuszczająca

3,55 – 4,54 ocena dobra

4,55 – 5,54 ocena bardzo dobra

5,55 – 6,00 ocena celująca

IV. KRYTERIA OCENIANIA

Skala ocen

Znajomość funkcji i środków językowych

Umiejętności ucznia:

6

 • uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy

 • z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

 • posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i potrafi go wykorzystać w praktyce

 • zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet

 • wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych

 • bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza wymagany poziom

 • niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji

5

 • uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału

 • buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

 • zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać

 • czasami wykonuje dodatkowe prace projektowe

 • zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiazkowe prace projektowe

 • bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

4

 • prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

 • buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

 • zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie używa ich w praktyce

 • przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe

 • przeważnie chętnie uczestniczy w zajęciach

3

 • zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału

 • buduje zdania, które nie zawsze są spójne - zdania zawierają błędy gramatyczne i logiczne, które czasami zakłócają sens przekazu

 • na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie

 • nieregularnie wykonuje prace domowe i projektowe – prace zawierają błędy

 • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach

2

 • słabo zna struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma problemy z wykorzystaniem ich w praktyce

 • zdania, które buduje są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem gramatycznym i logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy

 • dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem

 • potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań gramatycznych i leksykalnych

 • sporadycznie odrabia prace domowe i projektowe

 • nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – nie zgłasza się do zadań, a zmuszany do odpowiedzi, popełnia wiele błędów

1

 • nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

 • nie zna podstawowych słów i wyrażeń

 • nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela

 • bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe, które zawsze zawierają błędy uniemożliwiające zrozumienie treści

Skala ocen

Rozumienie tekstu czytanego

Umiejętności ucznia:

6

 • regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły niemieckojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszonych wersjach

 • rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora

 • na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję

 • zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

 • technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania)

 • podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

5

 • czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma niemieckojęzyczne, książki w uproszonych wersjach

 • rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, określa intencje autora

 • na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję

 • zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

 • technika czytania – czyta prawidłowo

 • podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

4

 • rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora

 • czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję

 • przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

 • technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy

 • podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

3

 • nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora

 • popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję

 • czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

 • technika czytania – czyta popełniając liczne błędy

 • czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji

2

 • z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty

 • nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego

 • przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań – najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji

 • sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

 • technika czytania – czyta niechętnie popełniając bardzo liczne błędy

1

 • zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku

 • jeśli czyta to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji

 • nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia tekstu

 • niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy

 • nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów

 • technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące błędy, uniemożliwiające zrozumienie

Skala ocen

Rozumienie tekstu słuchanego

Umiejętności ucznia:

6

 • potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach niemieckojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w podręczniku takich jak: piosenki, filmy, proste skecze

 • rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować

 • potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

 • potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować

 • na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór

 • z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację

 • bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

5

 • potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach niemieckojęzycznych zawartych w podręczniku

 • rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować

 • potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

 • na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – uczeń potrafi uzasadnić swój wybór

 • rozróżnia dźwięki i intonację

 • aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

4

 • potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach niemieckojęzycznych zawartych w podręczniku

 • rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie zareagować

 • zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

 • na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję

 • rozróżnia większość dźwięków

 • przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

3

 • potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach niemieckojęzycznych zawartych w podręczniku

 • nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens

 • nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować

 • nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego

 • na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór

 • mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy z koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu

2

 • nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach niemieckojęzycznych zawartych w podręczniku

 • zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu

 • zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować

 • sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego

 • na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy, potrzebuje pomocy

 • zwykle nie rozróżnia dźwięków

 • uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu

1

 • nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach niemieckojęzycznych zawartych w podręczniku

 • nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami

 • jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi

 • nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego

 • błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela

 • nie rozróżnia dźwięków

 • uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy

Skala ocen

Mówienie

Umiejętności ucznia:

6

 • swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową i zasób słownictwa

 • poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe

 • ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć

 • w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany

 • w sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy

5

 • dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność językową

 • potrafi dość płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie materiału

 • dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału

 • ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć

 • w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany

 • w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji naróżne tematy

4

 • mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem

 • dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w zakresie opisanym w rozkładzie materiału

 • można go zazwyczaj zrozumieć

 • potrafi włączyć się do rozmowy

 • w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny

 • na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

3

 • uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami

 • posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz

 • wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału

 • w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, posługując się językiem ojczystym

 • rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów językowych

2

 • uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy

 • popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie

 • czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty

 • czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, lecz na ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet potrafi ją dezorganizować

 • nie zabiera głosu w rozmowie

1

 • uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela

 • wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat

 • zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet kierowany podpowiedziami z jego strony

 • prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie

Skala ocen

Pisanie

Umiejętności ucznia:

6

 • wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne – pisze dla przyjemności, np.: prowadzi pamiętnik, blog lub koresponduje z rówieśnikami z zagranicy

 • pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym

 • pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji

 • bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł

 • poziom prac wykracza poza wymagany materiał

 • bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza wymagany poziom

5

 • wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału

 • potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedz

 • pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych

 • popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni i interpunkcji

 • chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku

 • zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe

4

 • prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące

 • wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu

 • pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji

 • czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku

 • przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe

3

 • pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat

 • stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych

 • wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy zakłócają przekaz

 • tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji

 • czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy

2

 • uczeń pisze sporadycznie i niechętnie

 • prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne

 • pisanie prac sprawia duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela

 • pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz

 • teksty są źle zorganizowane i chaotyczne

 • popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy

 • rzadko odrabia prace domowe

1

 • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów zawartych w rozkładzie materiału

 • jeśli pisze, to prace ucznia są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały

 • ma problemy przy przepisywaniu z tablicy

 • teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne

 • zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały

 • nie odrabia nawet najprostszych prac domowych - jeśli je wykona, obfitują one w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści

Opracowała Katarzyna Pawełczyk

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly