sekretariat@sp7koszalin.pl

 

aktualnosci obrazek1a googleclass

 


Zasady dotyczące zapisu na świadectwie szkolnym szczególnych osiągnięć ucznia

Zasady dotyczące zapisu na świadectwie szkolnym szczególnych osiągnięć ucznia w Szkole Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700)

1.Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

- uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

Za szczególne osiągnięcia uznaje się:

 1. Udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
 2. Uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem- w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowane przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół (co najmniej na szczeblu powiatowym).
 3. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego, z tym, że:
  - za wolontariat uznaje się ciągłe i długofalowe działania na rzecz środowiska szkolnego lub lokalnego, trwające nie krócej niż jeden rok (co najmniej 15-20 godzin)
  - za aktywność na rzecz środowiska szkolnego uznaje się aktywny i twórczy udział przedsięwzięciach szkolnych, w ciągu roku szkolnego tj.: 
 • aktywne uczestnictwo w Samorządzie Uczniowskim
 • Poczet Sztandarowy
 • udział w akcjach charytatywnych
 • pomoc uczniom w nauce
 • pomoc w świetlicy szkolnej
 • kampanie prospołeczne

 4. za aktywność na rzecz środowiska pozaszkolnego uznaje się zaangażownie ucznia w: 

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność charytatywna
 • działalność ekologiczna 

 

Zapis szczególnych osiągnięć na świadectwie:

1. Propozycję zapisu szczególnych osiągnięć ucznia przedstawia wychowawca klasy na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem:

- za pracę w formie wolontariatu - zapis na świadectwie „Wolontariat w roku szkolnym...”;d

- dyplom za wyróżniającą pracę w Samorządzie Uczniowskim - zapis na świadectwie „Aktywna i wyróżniająca praca w Samorządzie Uczniowskim w roku szkolnym…”;
- dyplom za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym – zapis na świadectwie ,,Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym w roku szkolnym…”;
- aktywny i twórczy udział w przedsięwzięciach szkolnych – zapis na świadectwie „Aktywny udział w działaniach podejmowanych przez szkołę w roku szkolnym...”.

2. Propozycję zapisu wychowawca przygotowuje na podstawie przedstawionych przez ucznia dyplomów i zaświadczeń wydanych przez komitety organizujące konkursy 
czy turnieje.

3. Propozycję zapisu o osiągnięciach w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego wychowawca dokonuje na podstawie pisemnego zaświadczenia o co najmniej rocznym zaangażowaniu ucznia w wolontariat lub opinii opiekuna Samorządu Szkolnego / opiekuna pocztu sztandarowego, lub opinii wychowawcy klasy zawierającej opis zaangażowania ucznia w co najmniej trzech przedsięwzięć szkolnych w ciągu danego roku szkolnego.

4. Uczeń zobowiązany jest do dostarczenia wychowawcy w terminie do 31 maja danego roku szkolnego oryginału i kserokopii dyplomu, zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie, które ma zostać zapisane na świadectwie,z uwzględnieniem:

   1) jeżeli osiągnięcie dotyczy sukcesu (działania) zespołowego uczeń powinien dostarczyć potwierdzoną imienną kserokopię dyplomu, zaświadczenia lub inny imienny dowód potwierdzający udział ucznia w danym zespołowym sukcesie (działaniu).

5. Nazwę konkursu wpisuje się zgodnie z treścią dyplomu lub zaświadczenia, z zachowaniem reguł poprawnej polszczyzny. Wpis powinien zawierać:

 • zajęte przez ucznia miejsce (zapis słowny)
 • szczebel konkursu, zawodów, turnieju lub olimpiady
 • pełną nazwę konkursu, zawodów, turnieju lub olimpiady
 • tytuł konkursu
 • rok uzyskania.

 6. W związku z ograniczoną ilością przewidzianego miejsca w rubryce ''Szczególne osiągnięcia'', wpisy na świadectwie dokonywane będą według wagi konkursu, zawodów, turnieju lub olimpiady oraz zajętego przez ucznia miejsca.

7. Na świadectwie ukończenia szkoły umieszcza się wpisy dotyczące szczególnych osiągnięć ucznia, biorąc pod uwagę cały okres nauki w szkole.

8. Szczególne osiągnięcia ucznia zapisane na świadectwie odnotowuje się również w arkuszu ocen ucznia.

Zasady wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/2021/2022 z dnia 12.05.2022r..

covid 19

Świetlica szkolna

Nasi uczniowie

uczniowie2020

Kl.5b w Biskupinie

Co się dzieje w kl. 2c

Święto drzewa

 

giz

Kreatywny Świetliczak

kreatywny

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobranekoszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly