sekretariat@sp7koszalin.pl

 

aktualnosci obrazek1a googleclass

 


Regulamin - dot. osiągnieć ucznia w formie wolontariatu


 

Regulamin określający zasady dokonywania wpisów na świadectwie dotyczących szczególnych osiągnięć ucznia w formie wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie

1. Zgodnie z zał. 1 pkt 21 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ) :

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, ) w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego”.

2. Za wolontariat uznaje się ciągłe i długofalowe działania na rzecz środowiska

szkolnego lub lokalnego, trwające nie krócej niż jeden rok (minimum 15-20 godzin).

3. Wpisu o działalności ucznia na rzecz innych osób w Szkolnym Kole Wolontariatu dokonuje się na podstawie zaświadczenia wydanego przez opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu , potwierdzonego przez dyrektora szkoły.

4. Wpisów o działalności ucznia w organizacjach szkolnych opartej na zasadzie wolontariatu, dokonuje się na podstawie pisemnej opinii wychowawcy

Przykłady zaangażowania ucznia w działalność szkolną na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego:

 • aktywne uczestnictwo w Samorządzie Uczniowskim
 • Poczet Sztandarowy
 • udział w akcjach charytatywnych
 • pomoc uczniom w nauce
 • pomoc w świetlicy szkolnej
 • kampanie prospołeczne

 5. W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie dokonuje się po weryfikacji zaświadczenia oraz innych dokumentów wydanych przez opiekunów organizacji, w której aktywność była realizowana.

 Przykładyzaangażowania ucznia poza szkołą:

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność charytatywna
 • działalność ekologiczna

 6. Zaświadczenie może zostać wystawione m.in. przez:

 • organizacje harcerskie
 • szpital, hospicjum, itp.
 • inne placówki edukacyjne (świetlice, Domy Dziecka, ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych, inne)
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, itp.)
 • parafie
 • organ administracji publicznej

 

 7. Dokument taki powinien zawierać krótki opis działań i ewentualną liczbę godzin przeznaczoną na ich realizację. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. 

8. W terminie do 31 maja danego roku szkolnego uczeń powinien przekazać wychowawcy klasy dokumenty potwierdzające działalność w formie wolontariatu.

9. Weryfikacji dokumentów dokonuje komisja w składzie: nauczyciel wychowawca, pedagog, szkolny opiekun wolontariatu i opiekun Samorządu Uczniowskiego.

10. Decyzję o wpisaniu na świadectwie szkolnym ww. osiągnięć ucznia podejmuje komisja i jest ona ostateczna.

11. Wpisu na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia dotyczące wolontariatu dokonuje nauczyciel wychowawca.

 

Regulamin wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/2021/2022 z dnia 12.05.2022r.

 

covid 19

Świetlica szkolna

Nasi uczniowie

uczniowie2020

Kl.5b w Biskupinie

Co się dzieje w kl. 2c

Święto drzewa

 

giz

Kreatywny Świetliczak

kreatywny

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobranekoszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly