sekretariat@sp7koszalin.pl

 

aktualnosci obrazek1a googleclass

 


Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, że:

 

1.Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego ul. Wojska Polskiego 36 , 75-712 Koszalin (zwany dalej SP 7).

2.W SP7 został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Robert Koperski, który m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail.:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.W ramach wykonania ustawowych obowiązków SP7 przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez SP7 obowiązku w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.); Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.); Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159, ze zm.); Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203, ze zm.). W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z tej podstawy prawnej poprosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem takiej zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych wystarczy złożyć pisemny wniosek na adres Administratora Danych Osobowych lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. l
3a.
W ramach wykonania ustawowych obowiązków SP7 przetwarza dane osobowe kontrahentów Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust.1 lit c RODO), w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a także na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a) RODO).Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z tej podstawy prawnej poprosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem takiej zgody.

4.Na terenie SP 7 został wprowadzony szczególny nadzór nad pomieszczeniami oraz terenem wokół obiektu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

5.Na terenie SP 7 monitoring jest realizowany w celu i na n/w podstawie prawnej:

  1. a) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się w pomieszczeniach SP 7 - na podstawie Ustawa Kodeks Pracy oraz Ustawy Prawo Oświatowe,
  2. b) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających na terenie zewnętrznym SP 7- na podstawie Ustawa Kodeks Pracy oraz Ustawy Prawo Oświatowe.

6.Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa (np. Policja) oraz podmiotom, z którymi SP 7 zawarł umowę powierzenia danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych (np. firma informatyczna).

7.Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach. Państwa dane osobowe uzyskane z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do 3 miesięcy. Dane uzyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.

8.Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania oraz (poprawiania) - jeśli są błędne lub nieaktualne, usunięcia - w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – UODO na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10.Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

 

Gorący posiłek

posilekRED

covid 19

Świetlica szkolna

Nasi uczniowie

uczniowie2020

Kl.5b w Biskupinie

Co się dzieje w kl. 2c

Święto drzewa

 

giz

Kreatywny Świetliczak

kreatywny

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobranekoszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly